Hvem kan tolke og administrere WISC (og WPPSI og WAIS)?

For å ta det vik­tigs­te først:

 • WISC er en IQ-test. PPT er instru­ert i å si at WISC er alt mulig annet rart, og WISC er dét også. Men WISC er en IQ-test, og har bar­net ditt tatt WISC, så er IQ (blant annet) blitt målt.

Det­te betyr at for å admi­ni­stre­re (alt­så å gi et barn opp­ga­ve­ne i tes­ten) og for å tol­ke den, trengs det for­mel­le og ufor­mel­le kva­li­fi­ka­sjo­ner. For å ta de for­mel­le først:

 • Man må være psy­ko­log eller en vari­ant av peda­gog:
  • Auto­ri­ser­te psy­ko­lo­ger
  • Mas­ter i spe­sial­pe­da­go­gikk eller peda­go­gikk med for­dyp­ning i pedagogisk/psykologisk rådgivning (UiO)
  • Cand.ed. og cand.paed. med for­dyp­ning i pedagogisk/psykologisk rådgivning (UiO)
  • Cand.paed.spes. (UiO) 
 • Det står mer utfyl­len­de her, Men sum­ma sum­marum: Det er et ufra­vi­ke­lig krav fra leve­ran­dø­ren av WISC at skal man tol­ke WISC, så skal man minst ha den­ne bak­grun­nen.

Det oven­stå­en­de er fak­tisk alt som rent fak­tisk kre­ves. Men etter min og man­ge and­res mening er det­te ikke nok. Man bør ha kurs i til­legg, og det er det fle­re som til­byr. Men kur­se­ne er ikke ser­ti­fi­se­rings­kurs, de er påbyg­nings­kurs, og det plik­ter kurs­hol­der å opp­ly­se om. De kva­li­fi­se­rer ikke men­nes­ker som ikke har den grunn­leg­gen­de for­mal­kom­pe­tan­sen.

Det som kre­ves av ufor­mell kom­pe­tan­se er de tin­ge­ne man ser at noen har og noen ikke har og som kan opp­sum­me­res som det å kun­ne set­te sce­ne for at omsten­dig­he­te­ne rundt selve tes­ten blir slik at kan­di­da­ten som skal tes­tes føler seg trygg og gjør sitt bes­te. 

WISC er ikke noe enkelt instru­ment. Det er man­ge måter å tol­ke WISC på. WISC-IV er basert på en helt bestemt intel­li­gens­mo­dell, CHC-model­len, som gjør det let­te­re å bli enig om tolk­ning. Men det er fort­satt rom for strid blant de lær­de.

Der­for fin­nes det ikke noen lis­te hos noen om hvem som er auto­ri­sert til å admi­ni­stre­re WISC: Vel­dig man­ge kan, og noen få av dis­se gjør; Svært man­ge kan ikke men gjør like­vel. Så skal bar­net ditt tes­tes, så sam­ar­beid og vær posi­tiv, men får du et resul­tat som vir­ker rart, eller til­bake­mel­ding fra bar­net ditt som du ikke er for­nøyd med: Sjekk om den som utfør­te tes­ten fak­tisk var kva­li­fi­sert. Man­ge i PPT og BUP vet ikke eller bryr seg ikke om kra­ve­ne. Det er en grunn til at de er der. «Men­nes­ker» som tema er vans­ke­lig, og sær­lig de som på en eller annen måte får nyt­te av en WISC.

nb_NONorwegian