Legene har fortsatt ikke skjønt det der med psyke, soma, og ånd.

Ola Did­rik Saug­stad skri­ver i Dag­bla­det 2015-07-14 at udo­ku­men­ter­te behand­lings­for­mer tar liv. Det har han rett i. Noe av reson­ne­rin­gen hans er imid­ler­tid av akku­rat den typen som tar liv.

Ja, det er rik­tig at eks­per­ter uten kom­pe­tan­se har gitt dår­li­ge råd. I Frank­ri­ke tror de fort­satt at autis­me skyl­des kjøle­skap-mød­re, og Dr. Spock bur­de ikke antatt at spe­barn bør lig­ge på magen. 

I dis­ku­sjo­nen om ME/CFS er for­hol­de­ne litt mind­re enk­le. I hvert fall inn­til vi for­står meka­nis­me­ne – som er svært kom­pli­ser­te – så godt at de kan for­kla­res enkelt.

Men det er noe i argu­men­ta­sjo­nen til Saug­stad som er høyst pro­ble­ma­tisk. Og det er det­te:

Et eksem­pel på at vi ikke gjør det [tar lær­dom av for­ti­das feil], er stressteori­en som er blitt popu­lær som for­kla­ring på ME. Man­ge mener at man kan bli frisk av syk­dom­men ved å behers­ke eget stress. «Det sit­ter i hodet, du kan ten­ke deg frisk», har man­ge pasi­en­ter fått høre. Men den­ne for­kla­rin­gen er ald­ri blitt viten­ska­pe­lig bevist. Tvert om har de som står bak stressteori­en selek­tivt brukt enkel­te funn som pas­ser med egen hypo­te­se. Det­te er det man kal­ler en induk­tiv feil­slut­ning.

Feil­slut­nin­gen Saug­stad gjør her, kan muli­gens kal­les deduk­tiv. Det han gjør, er å hev­de føl­gen­de:

En til­stand er enten fysisk eller psy­kisk. Hvis den er psy­kisk, har den ikke bio­lo­gis­ke eller nevro­fy­sio­lo­gis­ke kor­re­la­ter.

Det­te er feil på så man­ge måter at jeg kan ikke tel­le så langt. Alle såkal­te psy­kis­ke til­stan­der er fak­tisk fysis­ke, de også. Det fin­nes ikke noen psy­kis­ke lidel­ser som ikke eksis­te­rer fysisk.

Så hvor­for kal­ler vi noen til­stan­der psy­kis­ke? Ord­bru­ken kom­mer fra kar­te­sisk (alt­så Des­car­tes, eller Car­te­si­us som han het på latin) som skil­te mel­lom kropp og sjel. Noe er kropp, noe er sjel. Den frie vil­jen er ikke mate­ri­ell og  hen­ger sam­men med sje­la. Fra det­te fikk vi teori­en om at psy­kis­ke lidel­ser eksis­te­rer uav­hen­gig av krop­pen.

Men alt vi gjør – ten­king, føling, hand­ling – hen­ger sam­men med pro­ses­ser i krop­pen. Så hvor­for er ikke da all psy­ko­lo­gisk behand­ling medi­sinsk?

En dag vil det kan­skje være det. En dag for­står vi kan­skje de fysio­lo­gis­ke pro­ses­se­ne i krop­pen så godt at vi kan utvik­le en medi­sinsk tek­no­lo­gi som kan over­sty­re alt. I mel­lom­tida må vi for­hol­de oss til det­te: Enkel­te kje­mis­ke pro­ses­ser i krop­pen vet vi ikke hvor­dan fore­går. Vi vet hvor­dan vi kan end­re dem. Vi kan f.eks. end­re de kje­mis­ke pro­ses­se­ne i krop­pen ved sam­tale­te­ra­pi slik at depres­si­ve pasi­en­ter i de mest vel­lyk­ke­de til­fel­le­ne slut­ter å være depres­si­ve. Det betyr ikke at vi har end­ret et ikke-mate­ri­elt sinn i dem. Det er kje­mis­ke pro­ses­ser i krop­pen – høyst sann­syn­lig­vis først og fremst i hjer­nen – som er blitt end­ret.

Depre­sjon kan skyl­des feil i hjer­nen. Eller det kan skyl­des at en hjer­ne som fun­ge­rer godt sit­ter i en kropp som har vært i omgi­vel­ser som har ført til at den helt fris­ke hjer­nen har rea­gert på måter som har gjort at de fysio­lo­gis­ke pro­ses­se­ne i hjer­nen gjør ting de ikke bur­de selv om de i seg selv ikke er ska­det. Det­te igjen for­di det fore­går et kom­plekst sam­spill mel­lom krop­pen og ver­den uten­for krop­pen som krop­pen rea­ge­rer på. 

Det oven­stå­en­de er for­fer­de­lig vans­ke­lig å for­stå for­di det går på tvers av hvor­dan vi snak­ker om psy­ko­lo­gi i dag­lig­språ­ket. I dag­lig­språ­ket antar vi at hvis du er psy­kisk syk, så er det psy­ken som er syk. Psy­ken kan behand­les enten med sam­tale­te­ra­pi eller (indi­rek­te) med psy­ko­far­ma­ka. Psy­ko­lo­ger og psy­kia­tre behand­ler psy­ken, mens de lege­ne som ikke er psy­kia­tre behand­ler krop­pen. Også er det noen grå­so­ner (schi­zo­fre­ni, bipo­lar) som er litt beg­ge deler. Det er mye enk­le­re enn som så.

Saug­stad later til å argu­men­te­re for at ME ikke kan være noen stress­re­spons der­som det fin­nes bio­lo­gis­ke kor­re­la­ter for ME (alt­så at det kan påvi­ses at det er bio­lo­gi involvert). Men det­te stem­mer ikke.

Stress utlø­ses av at krop­pen belas­tes for mye over for lang tid, men alt som skjer i krop­pen er fysisk. En kropp som rea­ge­rer for raskt på stress vil også ha bio­lo­gis­ke mar­kø­rer. Fun­net av bio­lo­gis­ke mar­kø­rer sier ingen­ting om hvor­vidt ME er en stress­re­spons eller ikke – hvis ikke det er slik at de bio­lo­gis­ke mar­kø­re­ne som er fun­net, ikke på noen måte kan antas å være resul­ta­ter av stress, eller redu­se­re tole­ran­sen for stress. 

Det Saug­stad vide­re skri­ver, er også svært for­uro­li­gen­de:

Til tross for den man­gel­ful­le viten­ska­pe­lig basis, har stressteori­en fått stor opp­slut­ning i norsk helse­ve­sen og offent­lig­het. Nå skjøn­ner vi hvor­for man­ge ME-pasi­en­ter føler at det offent­li­ge helse­ve­se­net bidrar til å for­ver­re deres til­stand. Man­ge opp­le­ver å bli hund­set av NAV, og for­eld­re blir tru­et av barne­ver­net for­di de beskyt­ter bar­net mot den ska­de­li­ge stressteori­en. For­hol­de­ne er blitt slik at ME-pasi­en­te­nes situa­sjon i Nor­ge er blitt et men­neske­ret­tig­hets­pro­blem.

All den tid ingen av teori­ene har solid viten­ska­pe­lig støt­te, er det helt hin­si­des – natur­lig­vis – å angri­pe for­eld­re for å nek­te ME-syke barn en bestemt type behand­ling. Stressteori­en er fort­satt det man på folke­mun­ne kal­ler en teori og det man viten­ska­pe­lig kal­ler en hypo­te­se. Det må selv­sagt være lov å tvi­le på den, og det må selv­sagt være lov å rea­ge­re når behand­ling åpen­bart gjør barn syke­re.

Men det aller, aller ver­ste – og her er jeg enig i Saug­stads påstand, selv om jeg ikke er enig i begrun­nel­sen hans:

«Det sit­ter i hodet, du kan ten­ke deg frisk», har man­ge pasi­en­ter fått høre.

Saug­stad mener for­mo­dent­lig at det fin­nes syk­dom­mer som sit­ter i hodet og som man kan ten­ke seg frisk fra, men at ME ikke er blant dem. 

Til ori­en­te­ring: Det fin­nes ingen syk­dom­mer som sit­ter i hodet og som man kan ten­ke seg frisk fra.

LP, som Saug­stad for­skrifts- og rutine­mes­sig angri­per i slut­ten av artik­ke­len, hand­ler da hel­ler ikke om å ten­ke seg frisk. Men jeg tvi­ler ikke på at det kan være lett å mis­for­stå LP slik, der­som man tror at det kan fin­nes psy­kis­ke lidel­ser som eksis­te­rer uav­hen­gig av krop­pen.

nb_NONorwegian