Se ekte personlighetstesting med Big 5!

For de som vir­ke­lig er inter­es­sert i det­te med per­son­lig­hets­tes­ting – og kan­skje sær­lig for de som er inter­es­sert i Big 5, fin­nes det nå en ypper­lig anled­ning til å se det­te i prak­sis.

I som­mer har Else Kåss Furu­seth hatt et show på TV2, hvor et av de fas­te inn­sla­ge­ne er inter­vju med kjen­dis. I den­ne for­bin­del­se har alle kjen­di­s­e­ne blitt tes­tet med NEO-PI. Poen­get med det­te har vært å fin­ne ting å spør­re om basert på per­son­lig­het.

Tes­ten vi har brukt måler hvor­dan men­nes­ker skå­rer på de fem sto­re per­son­lig­hets­fak­to­re­ne som de fles­te per­son­lig­hets­fors­ke­re i våre dager er eni­ge om er den bes­te teo­re­tisk fun­der­te beskri­vel­sen av nor­mal per­son­lig­het

De fem sto­re

  • ekstraversjon/styrke (extra­ver­sion)
  • varme/medmenneskelighet (agre­ea­b­le­ness)
  • kontroll/planmessighet (con­scien­tious­ness)
  • temperament/følelsesmessig sta­bi­li­tet (neu­ro­ti­cism)
  • kultur/åpenhet for erfa­rin­ger (Open­ness to Expe­ri­en­ce)) 

reg­nes som fem dimen­sjo­ne­ne som  rela­tivt utfyl­len­de beskri­ver men­nes­ker på et nyt­tig abs­trak­sjons­nivå. De fem fak­to­re­ne er uav­hen­gi­ge av hver­and­re. De kan deles opp i faset­ter – for­di de er sekke­be­teg­nel­ser på per­son­lig­hets­trekk. NEO-PI f.eks. beskri­ver Big 5 med seks faset­ter for hver dimen­sjon, mens and­re tes­ter typisk har like man­ge eller (van­lig­vis) fær­re fak­to­rer. Det­te er ikke helt like­til. Dimen­sjo­ne­ne er fun­net etter man­ge års forsk­ning, og fors­ke­re er ikke helt eni­ge om hva de bør hete – men de er gans­ke eni­ge om hva de dek­ker.

NEO-PI er alt­så en av man­ge tes­ter som måler Big 5. Den er nok den per­son­lig­hets­tes­ten som er mest kjent blant aka­de­mi­ke­re for tida. Den er nok mest brukt innen forsk­ning, mens enkel­te psy­ko­logild­sje­ler har job­bet for å få den i mer alment bruk. Den er utvik­let av Paul Cos­ta og Robert McCrae, og trek­ker vide­re på arbeid utført blant annet av Hans Eysenck. Cos­ta & McCrae har jo sin egen per­son­lig­hets­mo­dell, fem­fak­tor­mo­del­len, som NEO-PI er utvik­let på bak­grunn av. Selv mener sær­lig Paul Cos­ta at det er for­skjel­ler mel­lom Big 5 og fem­fak­tor­mo­del­len. NEO-PI reg­nes like­vel for å være den mest bruk­te per­son­lig­hets­tes­ten som er basert på Big 5. 

Epi­so­de­ne lig­ger ute på TV2 Sumo. Det betyr at der­som du er inter­es­sert i per­son­lig­hets­tes­ting, er det mulig å få sett per­son­lig­hets­tes­ting demon­strert på gans­ke peda­go­gisk manér. Faset­te­ne blir vist på skjer­men, og resul­ta­tet blir opp­sum­mert. Inter­vju­spørs­må­le­ne er valgt ut på bak­grunn av tes­te­ne. Vi får se at spørs­må­le­ne borer gans­ke dypt.

Vi har nett­opp avtalt at vi blir med på nes­te sesong, så det blir fle­re anled­nin­ger til å få se per­son­lig­hets­tes­ting i fel­ten.

nb_NONorwegian