Om evidensbasert metode

Som psy­ko­lo­ger for­ven­tes det at det er en viss kva­li­tet over det vi gjør: Å gå i tera­pi skal føre til bed­ring. De fles­te ten­ker nep­pe mye over hvor­dan psy­ko­lo­ger for­hol­der seg til det­te – og man­ge tror vel at tera­pi er mer talent og sys­te­ma­ti­sert sunn for­nuft enn fag.

Forsk­nin­gen på hva som vir­ker i psyko­te­ra­pi er enorm, og vi vet gans­ke mye om hva som vir­ker. Ikke desto mind­re later man­ge psy­ko­lo­ger til å tro at det å for­hol­de seg til viten­skap er valg­fritt, og at det å «job­be evi­dens­ba­sert» er det sam­me som å være en kald og kli­nisk tera­peut­ro­bot som ikke for­hol­der seg til indi­vi­dua­li­tet.

Så la meg her kort opp­sum­me­re hva det vil si å job­be evi­dens­ba­sert.

  1. Man bru­ker den meto­den som er viten­ska­pe­lig doku­men­tert å være mest effek­tiv mot til­stan­den.
  2. Man bru­ker sin fag­li­ge kunn­skap og kli­nis­ke erfa­ring til å til­pas­se meto­den til kli­en­ten.
  3. Hvis det ikke fin­nes noen kjent meto­de, bru­ker man sin fag­li­ge kom­pe­tan­se og kli­nis­ke erfa­ring og kunn­skap om hva som vir­ker på ting som lig­ner, om noe.
  4. Ingen­ting annet.

Norsk Psy­ko­log­for­enings prin­sipp­er­klæ­ring om evi­dens­ba­sert meto­de blir gjer­ne lest dit­hen at evi­dens­ba­sert meto­de (viten­ska­pe­lig doku­men­tert til­nær­ming skal bru­kes til å vur­de­re meto­de) er ei mot­set­ning til erfa­rings­ba­sert meto­de (tera­peu­ten base­rer seg først og fremst på kli­nisk skjønn og opp­ar­bei­det erfa­ring).

Det­te er eks­tremt mis­for­stått. Erfa­ring og kli­nisk skjønn skal bru­kes til å til­pas­se meto­den. Å «job­be erfa­rings­ba­sert» viser bare man­gel på for­stå­el­se for viten­ska­pe­lig­het.

nb_NONorwegian