Nyttekalkulator – pedagogisk leketøy for testbrukere

Det har vært kjent len­ge at det er mulig å reg­ne ut den sann­syn­li­ge gjen­nom­snitt­li­ge øko­no­mis­ke nyt­ten (gevins­ten) ved å bru­ke for­skjel­li­ge meto­der ved selek­sjon av med­ar­bei­de­re. Her er en Mac-wid­get som gjør det.

De som er inter­es­sert kan jo kik­ke på den web-baser­te nytte­kalk­u­la­to­ren. Men en Mac-wid­get tren­ger ikke at du har inter­net-til­gang på Mac-en når du skal pre­sen­te­re løs­nin­ge­ne dine.

Last ned nytte­kalk­u­la­to­ren her. Det er en tid­lig beta. Den kom­mer til å gjø­res mer bru­ker­venn­lig, og den vil nok ald­ri være til­latt ved kjøp og salg.

nb_NONorwegian