Om «nasjonal intelligens», inntekt – og piratkopiering!?

IT-avi­sen, blant kjen­ne­re ofte omtalt som itte-avi­sen, pre­sen­te­rer et stu­die de har fun­net på tor­rent­freak, men som fak­tisk er pub­li­sert på et uni­ver­si­tet som fore­kom­mer meg å være ekte. Uni­ver­si­te­tet i Mün­chen har forsk­ning som viser at de lan­de­ne hvor folk er dum­mest, har høy­est fore­komst av pirat­ko­pie­ring.

Litt over­fla­disk les­ning av artik­ke­len viser at for­fat­ter­ne mener at det er en kau­sal sam­men­heng her. I de lan­de­ne hvor folk er så dum­me at de ikke skjøn­ner sitt eget bes­te, pirat­ko­pie­rer folk mye, og det fører til stag­ne­ring i krea­ti­vi­tet og inno­va­sjon. For hvem gid­der vel å være krea­tiv og inno­va­tiv der­som de ikke får noe igjen for det?

Men, vel, det kan inn­ven­des en del mot det­te.

For det førs­te er nasjo­nal IQ noe som ikke fin­nes. At Lynn og Vahn­ha­nen (2002) er cele­brated er én ting man kan si. Infa­mous er et annet ord som også had­de pas­set. Rub­b­ish er et ord som er blitt brukt fle­re gan­ger, f.eks av John Raven (han som står bak IQ-tes­te­ne som Lynn og Van­ha­nen bru­ker) (per­son­lig kom­mu­ni­ka­sjon ved fle­re anled­nin­ger).  

Gjen­nom­snitt­lig IQ i et land er 100. Det går ikke an å sam­men­lig­ne IQ på tvers av nasjo­ner eller kul­tu­rer. 

Der­nest, siden reson­ne­men­tet i utgangs­punk­tet er feil, er det mulig å se på for­fat­ter­nes for­stå­el­se av kau­sa­li­tet. Hvis man god­tar at det er dumt å pirat­ko­piere (noe som er dis­ku­ta­belt), og hvis man god­tar at dum­me men­nes­ker tar dum­me valg (akku­rat her er jeg enig med for­fat­ter­ne), så er det en sam­men­heng mel­lom lav IQ og pirat­ko­pie­ring. Men, atså, hvis gjen­nom­snitt­lig IQ i et land er 85, da er ikke pirat­ko­pie­ring utbredt, for da er det ikke man­ge nok i lan­det som er smar­te nok til å bru­ke bitto­rent. Eller til å tje­ne nok til å kjø­pe kul­tur­pro­duk­ter lov­lig. 

Det vi vet, er at IQ-skå­rer er lave i land hvor det står dår­lig til med øko­no­mi­en. Alt som kor­re­le­rer med dår­lig inn­tekt, vil føl­ge­lig være kor­re­lert med lav IQ. Det­te har for­fat­ter­ne tatt opp. De mener alt­så å ha påvist at i Afri­ka pirat­kope­rer de for­di de er dum­me, og ikke bare for­di de er fat­ti­ge. Jeg er takk­nem­lig hvis noen kan for­kla­re reson­ne­men­tet deres slik at jeg skjøn­ner det. På meg vir­ker det som om de har iso­lert fak­to­rer uten helt å skjøn­ne at det må et reson­ne­ment bak for at tek­nik­ken deres skal fun­ge­re. Men jeg vet ikke.  

Inn­til vide­re er det lite som tyder på at for­fat­ter­ne har opp­da­get annet enn at men­nes­ker som tje­ner dår­lig og som ikke har kul­tur for å løse IQ-tes­ter, like­vel opp­sø­ker kul­tur. 

Jeg skul­le likt å se dem besva­re føl­gen­de: Går det vir­ke­lig ut over krea­ti­vi­tet og inno­va­sjon at men­nes­ker som er så fat­ti­ge at de ikke har råd til å beta­le kul­tur, til­eg­ner seg den på ulov­lig vis? Alter­na­ti­vet er jo at de som pro­du­se­rer kul­tur uan­sett ikke får pen­ger, mens kon­su­men­te­ne hel­ler ikke får gle­de av det? 

nb_NONorwegian