Noen praktiske tips til kommende privatpraktiserende psykologer

Før jeg begyn­te som kli­ni­ker, had­de jeg job­bet fem år som hode­je­ger, og solgt mine egne opp­drag. Så jeg kan litt om salg (og hvor­for jeg ikke skal dri­ve med det), og om bedrifts­øko­no­mi.

Den infor­ma­sjo­nen du får fra Norsk Psy­ko­log­for­ening er stort sett utda­tert, om den noen­gang har vært god vet jeg ikke.

Å skaffe inntekter.

Fast­le­ge­lis­ta lig­ger på web og er en tabell. Det er bare å copy/paste inn i Excel og lage flette­brev. Siden adresse­in­for­ma­sjo­nen er så god, er det bare å sor­te­re etter kom­mu­ne. Jeg send­te brev til litt over hund­re fast­le­ger to gan­ger i året i to år. Det kos­ter et par tusen om du bru­ker byrå til å sen­de dem. Du kjen­ner sik­kert en nerd som kan hjel­pe deg. Det­te bevi­ser sam­ti­dig at det er rett­fer­dig at sån­ne som har greie på data skal tje­ne mer enn psy­ko­lo­ger. Lege­ne heng­te opp bre­ve­ne på vente­rom­met. De var _veldig_ glad for å få vite om psy­ko­log med kort vente­tid.

Å være aktiv på sosia­le medi­er og i aviser er vel­dig nyt­tig. Du får fien­der eller i det mins­te men­nes­ker som ikke liker deg, men den gjen­nom­snitt­li­ge kli­ent fore­trek­ker en psy­ko­log som tør å stå for noe.

Å beta­le for annon­se­ring i tele­fon­ka­ta­lo­gen løn­ner seg nep­pe. Jeg mer­ket ingen ned­gang da jeg sa opp Gule Sider. 180 løn­ner seg ikke, det er 1881 som er pro­fi­lert som tele­fon­ka­ta­log for fir­ma­søk.

Du må ha ei web­side. Det kan du få gra­tis på wordpress.com. Du kjen­ner sik­kert en nerd som kan hjel­pe deg. Det­te bevi­ser sam­ti­dig at det er rett­fer­dig at sån­ne som har greie på data skal tje­ne mer enn psy­ko­lo­ger. Det er vik­tig at du har gode teks­ter om psy­ko­lo­gi og tera­pi på web­ben din, for det er sånn den kom­mer høyt opp på Goog­le-søk. Nøk­kel­ord er ikke vik­tig, gode teks­ter er vik­tig.

Jeg tror det hjalp å aver­te­re web­sida mi på Goog­le og Face­bo­ok. Jeg mer­ket litt ned­gang da jeg slut­tet med det, men det var køen som ble kor­te­re.

Det fin­nes støtte­ord­nin­ger hos NAV, som f.eks. dag­pen­ger under etab­le­ring av egen virk­som­het. Jeg kjen­ner ikke til hvor­dan det fun­ge­rer, men det er sik­kert bare å rin­ge NAV.

Jeg har hørt at det er pri­vat­prak­ti­se­ren­de psy­ko­lo­ger i Oslo som sul­ter. Jeg skjøn­ner ikke hvor­for. Jeg har kli­en­ter fra Tøns­berg til Hamar.

Å håndtere inntekter

Men NPF mener psy­ko­lo­ger bør ha enkelt­per­son­s­fore­tak. De bør du ikke. ENK er for sån­ne som tje­ner pen­ger på hobby­en sin. Du får ikke trygde­ret­tig­he­ter og hel­ler ikke pen­sjons­po­eng med ENK. Det er mulig å få det ved å beta­le inn eks­tra til NAV, men vel­dig ryd­dig blir det ikke.

Du vil ha fir­ma, og du vil anset­te deg selv i det. For­de­ler: Du får full­sten­dig sepa­ra­sjon mel­lom ditt og fir­ma­ets øko­no­mi. Du blir arbeids­ta­ker, med de for­de­le­ne de inne­bæ­rer. Du er ikke øko­no­misk ansvar­lig for mer enn egen­ka­pi­ta­len til fir­ma­et. Ulem­per: Du må beta­le arbeids­gi­ver­av­gift. Det er det som gir deg trygde­ret­tig­he­ter og pen­sjons­po­eng. Du kan føre regn­skap sjøl, hvis du er ryd­dig og har mye fri­tid. For meg har det lønt seg å bru­ke regn­skaps­kon­tor.

Å etab­le­re AS kos­ter ca kr 10.000 og kre­ver at du har kr 30.000 på kon­to i ca fjor­ten dager. I rik­tig gam­le dager kun­ne det løn­ne seg å etab­le­re NUF først, i og med at å etab­le­re AS krev­de egen­ka­pi­tal på kr 100.000 kro­ner, og det var revi­sjons­plikt. Nå er kra­vet til egen­ka­pi­tal alt­så bare 30.000, og det er krav om revi­sor først når årlig omset­ning over­sti­ger fem mil­lio­ner kro­ner.

nb_NONorwegian