Menn som ikke får sex

Incels. Menn som ikke vil ha med kvin­ner å gjø­re, og som er ufri­vil­lig i søli­bat.

Jeg tror det er noe som ikke er så lett å skjøn­ne for de aller fles­te. For­di de aller fles­te ikke har det pro­ble­met med jen­ter som, vel, enkel­te har.

I boka Homici­de beskri­ver Daly & Wil­son, i orde­lag som over­la­ter lite til fan­ta­si­en, hvor­dan menn bok­sta­ve­lig talt er vil­li­ge til å gå over lik i sam­funn hvor det er hard kon­kur­ran­se. For eksem­pel der hvor de dri­ver med fler­ko­ne­ri.

Årsa­ken til det­te skal kun­ne beskri­ves evo­lu­sjons­psy­ko­lo­gisk. Vi er selek­tert for å ha sterkt øns­ke om å for­me­re oss. Menn kan få man­ge fle­re barn enn det kvin­ner kan. Der­for er menn mer fysisk kon­kur­ranse­ori­en­ter­te enn kvin­ner: Kvin­ner må ta vare på de avkom­me­ne de får, mens menn kan ta sjan­sen på at de kvin­ne­ne de får barn med, tar vare på deres avkom, siden en mann i løpet av livet kan få langt fle­re avkom enn en kvin­ne.

Noe av den sivi­li­se­ren­de effek­ten som mono­ga­mi­et har fått på vår kul­tur, er at for de fles­te menn og kvin­ner i Ves­ten er det noe litt obskønt over å ten­ke på at mye av det vi gjør i sam­fun­net hand­ler om å få så man­ge etter­kom­me­re som lever opp som mulig. Også i Ves­ten er det slik at kvin­ner søker menn som kan gi trygg­het for seg og bar­na, og menn søker kvin­ner som er frukt­ba­re. Men vi kan unne oss å bru­ke tid og kref­ter på and­re ting også, for­di vi kan reg­ne med at bar­na våre vokser opp. Det vil si, de fles­te av oss kan det.

Den fas­te leser vet at jeg er nerd, og vel bevand­ret i nerde­mil­jø­ene. Et gjen­nom­gå­en­de tema i nerde­mil­jø­er er hvor vans­ke­lig det­te med jen­ter er. Det er muli­gens ube­gri­pe­lig for men­nes­ker som bare er litt sje­ner­te, alt­så som kvi­er seg, synes det er skum­melt, men alt i alt tak­ler neder­lag og kjær­lig­hets­sorg, og som ald­ri er i stor tvil om at en dag kom­mer kjær­lig­he­ten. Det er en del gut­ter der ute som er liv­redd jen­ter. Raj i The Big Bang Theory, som i begyn­nel­sen av seri­en var liv­redd jen­ter og ikke kun­ne snak­ke hvis det var jen­ter i rom­met,  er en paro­di, men jeg har sett eksemp­ler som ikke er så langt unna.

De som har skyl­da for at gut­te­ne ikke får seg noe, er over­ras­ken­de ofte jen­te­ne. Jen­te­ne vil bare ha dritt­sek­ker. Dritt­sek­ke­ne, viser det seg, er alt­så de gut­te­ne som tar litt ansvar og ini­tia­tiv. Det bør jo ikke være noen sen­sa­sjon at det er de som er attrak­ti­ve. Det er de som kan gi trygg­het for jen­te­ne og bar­na.

Som de aller fles­te men­nes­ker, har dis­se gut­te­ne behov for inti­mi­tet. De har også behov for sex. Men inti­mi­tet er så skum­melt at de helst vil hop­pe over det. Kjens­gjer­nin­gen er dog  at den van­li­ge vei­en til sex er å ha nor­mal evne til venn­skap og inti­mi­tet, slik at man får byg­get seg opp en venne­krets og et nogen­lun­de godt ryk­te. Da må man ha et nogen­lun­de avklart for­hold til følel­ser: Man må tak­le sosia­le situa­sjo­ner, man må tak­le neder­lag, man må tak­le å bli avvist. Det­te er kom­pli­ser­te følel­ser – som de fles­te hånd­te­rer greit. For enkel­te men­nes­ker er det­te bare alt­for skum­melt.

Dis­se gut­te­ne, som erfa­rings­mes­sig har det til fel­les at de

  • er liv­redd jen­ter
  • sli­ter med at følel­ser, rent gene­relt, er skum­melt
  • og som føl­ge­lig ikke har all­ver­dens mulig­het til å utvik­le nor­mal sosi­al teft

… man må nes­ten ha opp­le­vet dem for å god­ta at de i det hele tatt fin­nes.

Noen av dis­se gut­te­ne blir over­fo­ku­sert på sex, for­di sex som drift er uav­hen­gig av inti­mi­tet. De vil gjer­ne kun­ne hop­pe over alt det der med flørt og for­fø­rel­se.

Det er såklart vel­dig stres­sen­de å se jevn­ald­ren­de som ikke er vel­dig opp­vak­te, ikke nød­ven­dig­vis vel­dig pene, ha bed­re drag på jen­ter enn det en selv har. Det­te gir natur­lig­vis gro­bunn for stress­re­ak­sjo­ner. To eks­plo­si­ve kon­se­kven­ser av stress­re­ak­sjon er a) tendens til å skyl­de på res­ten av ver­den for egen ulyk­ke b) lav frust­ra­sjons­ters­kel.

Når man da kom­bi­ne­rer de to med kjønns­drift, så, vel, det kan bli ei blo­dig blan­ding. Nett­opp for­di kjønns­drift på avveie kan bli vol­de­lig. Den­ne tenden­sen til at kjønns­drift på avveie blir vel­dig vol­de­lig er vans­ke­lig å for­stå for de fles­te, for de fles­te har ikke opp­le­vet det. Vi har ikke noen macho­kul­tur med sja­lu­si- og æres­drap. Kvin­ner tren­ger ikke ster­ke menn til å beskyt­te seg. Men vi har det i oss, og det kom­mer fram hvis omgi­vel­se­ne leg­ger til ret­te for det.

Du tren­ger ikke være femi­nist for å se at menn bru­ker makt for å få sex. Innen­for den nor­ma­le sam­funns­kon­trak­ten er da også det helt legi­timt: Gode for­sør­ge­re har drag. De bru­ker makt, styr­ke og fokus på måter som er aksep­tab­le i vår kul­tur. I sam­funn hvor kon­kur­ran­sen var har­de­re, vil­le man risi­kert at i hvert fall noen av de som nå er sam­fun­nets støt­ter, bruk­te mer kynis­ke mid­ler. Evt. bruk­te vold, der­som det var aksept for det.

Hvorfor blir noen menn incels?

Så hva slags førin­ger ska­per noe slikt som Incel? Du har alt­så en rek­ke gut­ter som har for sto­re følel­ses­mes­si­ge sper­rer for å til­nær­me seg ini­mi­tet og sex på nor­malt vis. Som er vel­dig stres­set av det. Som, vel, er gut­ter. Med and­re ord, de har anlegg for å utvik­le vol­de­li­ge tenden­ser hvis omgi­vel­se­ne rundt dem taler for det, og hvis utsik­te­ne til å få til­gang til jen­ter er vel­dig små. Og hvis de har tek­no­lo­gi som gjør det mulig å byg­ge opp frust­ra­sjo­ne­ne sine, og bekref­te seg selv og and­re på at i hvert fall ikke de har skyl­da.

Jeg skri­ver «gut­ter» og «jen­ter» for­di det er snakk om pro­ble­mer som opp­står i puber­tets­tida, når det er dis­se orde­ne som bru­kes. Etter hvert blir de jo menn, rent fysisk, som føler seg avvist av kvin­ner.

Det kan være vans­ke­lig å fat­te at det, for enkel­te men­nes­ker, kan være nød­ven­dig å gi å psyko­te­ra­pi for å kun­ne til­nær­me seg det eller de fore­truk­ne kjønn på en aksep­ta­bel måte. Jeg tror det er på tide å inn­se at sånn er det. Jeg er nok­så sik­ker på at ABB var en av dis­se. Arbei­der­par­ti­et had­de femi­ni­ni­sert sta­ten og var skyld i at ekte mann­folk som han, ikke fikk seg noe. Det skul­le Arbei­der­par­ti­et san­ne­lig få igjen for.

Artik­ke­len er opp­rin­ne­lig tryk­ket i Dag­bla­det som en del av Dag­bla­dets nå ned­lag­te sat­sing på skri­ben­ter. Avta­len jeg had­de med Dag­bla­det inne­bar at artik­ke­len ikke skul­le lig­ge bak beta­lings­mur.
Menn som ikke får sex, by Midjourney
Menn som ikke får sex
nb_NONorwegian