Døden i Valdres

Fore­still deg føl­gen­de.

Ei kvin­ne flyt­ter, som 29-åring, til USA, uten ven­ner eller fami­lie. Alt hun har er man­nen sin, som har en jobb i mari­nen. For­hol­det ender med at hun flyt­ter til­ba­ke til Nor­ge – den­ne gang med volds­alarm.

Når hun så flyt­ter til­ba­ke til Nor­ge, lever hun med fryk­ten for at dat­te­ra skal bli bort­ført. Dia­be­tes og lavt stoff­skif­te fører til del­vis uføre­trygd.

Dat­ter blir mob­bet på sko­len fra and­re klas­se. Til tross for solid doku­men­ta­sjon, opp­le­ver ikke mor at sko­len tar de nød­ven­di­ge grep. I etter­tid har fle­re av mob­ber­ne hen­vendt seg til mor og bekla­get.

Fra fem­te klas­se utvik­ler dat­ter ano­rek­si. Fra dat­ter går i 7. til 9. klas­se søker kvin­nen hjelp fra helse­ve­se­net to hund­re gan­ger. Dat­ter blir regel­mes­sig enten tvangs­inn­lagt, der­et­ter utskre­vet som frisk, eller avvist som ikke behand­lings­tren­gen­de.

Dat­ter nek­tet etter­hvert å ta imot hjelp, i frykt for ny tvangs­inn­leg­gel­se, og nye brut­te løf­ter fra helse­ve­se­net.

Barn med ano­rek­si er noe av det ver­ste en for­el­der kan opp­le­ve. Det er å ha barn som blir mob­bet også. Enda ver­re blir det hvis man selv er syk. Enda ver­re blir det hvis man ikke blir tatt på alvor. Enda ver­re blir det hvis man i til­legg har fryk­ten for at dat­te­ren vil bli kid­na­ppet av en vol­de­lig ekte­mann hen­gen­de over seg.

Døden i Valdres
Døden i Vald­res

Opp­le­ver man minst én av dis­se tre – vol­de­lig ekte­mann som dess­uten opp­sø­ker en og er tru­en­de, ano­rek­tisk barn som ikke blir tatt på alvor av helse­ve­se­net, mob­bing av barn over lang tid som ikke blir tatt på alvor av sko­len, er det fare for å utvik­le alvor­lig stress­re­ak­sjon, inklu­dert PTSD. Kvin­nen har fak­tisk, i løpet av dis­se åre­ne, fått en stress­re­ak­sjons­dia­gno­se – til­pas­nings­for­styr­rel­se – som gjer­ne reg­nes som en for­lø­per for, eller en mil­de­re stress­re­ak­sjon, enn PTSD. Ube­hand­let, og hvis stres­set ved­va­rer, kan stress­re­ak­sjo­nen gå over til PTSD.

Nå er jeg på ingen måte noen eks­pert på PTSD. Dvs., jeg har hatt kli­en­ter i traume­be­hand­ling, og jeg har skre­vet bok om PTSD for pårø­ren­de til men­nes­ker med PTSD, så litt over­sikt har jeg.

For at en til­stand skal kun­ne kal­les PTSD, må det iden­ti­fi­se­res en utlø­sen­de årsak. Det­te kan være å bevit­ne døds­fall, eller å høre om det hos en nær bekjent eller slekt­ning. Det kan også være å opp­le­ve tro­ver­di­ge trus­ler på livet, eller høre om det. Det må ha utløst frykt- eller panikk­re­ak­sjo­ner hos den som opp­lev­de det.

Bort­sett fra kri­te­ri­et om døds­fall, er alle kri­te­ri­ene til­ste­de hos den­ne kvin­nen. Nytt­år 2015 ble også det­te kri­te­ri­et opp­fylt. Men retts­psy­kia­ter­ne, Ter­je Tørr­is­sen og Hel­ge Hau­ge­rud, mener kri­te­ri­ene ikke er opp­fylt. Hvor­for ikke?

Det kan være verd å mer­ke seg at i Sør­heims førs­te sak­kyn­di­ge rap­port var PTSD ikke nevnt. Det ble kon­klu­dert med per­son­lig­hets­for­styr­rel­se. Det­te er vel­dig rart. Sym­pto­mer på per­son­lig­hets­for­styr­rel­se og stress­re­ak­sjon er ikke helt uli­ke, så ser man etter en av dem, må man under­sø­ke om det ikke kan være den and­re. De er såpass for­skjel­li­ge at det er mulig å skil­le dem ved utred­ning. Det går sågar an å ha både PTSD og per­son­lig­hets­for­styr­rel­se. Men siden kvin­nen ikke had­de noen sym­pto­mer på noe som helst før det ekte­ska­pet (det var vel­dig vol­de­lig), og hun var over 29 da hun inn­gikk det, er det lite tro­lig at det er snakk om per­son­lig­hets­for­styr­rel­se. Sør­heim hol­der imid­ler­tid fast ved den­ne dia­gno­sen.

Når jeg har kli­en­ter i tera­pi, ser jeg bort fra traume­kri­te­ri­et når kli­en­te­ne viser til­strek­ke­lig sym­pto­mer på PTSD. Jeg vet at kli­en­ten kom­mer med dem når kli­en­ten er trygg nok på meg. De sym­pto­me­ne som er beskre­vet i det mate­ria­let jeg har lest, er mer enn nok til å være sik­ker på at det kli­en­ten har opp­le­vet, har vært til­strek­ke­lig trau­ma­ti­se­ren­de. Å tvi­hol­de på at kri­te­ri­et ikke er opp­fylt, er å tro at man er Gud og har sett alt som kan sees.

At mors frem­stil­ling av egen sak til dels kan være bisarr og over­dre­ven, er en del av det å ha PTSD. Man føler lett at man har alle mot seg, og man opp­le­ver lett men­nes­ker som tru­en­de, uav­hen­gig av deres egent­li­ge hen­sik­ter. Man kan ikke uten vide­re ta alt kvin­nen sier, for god fisk. Selv om det skul­le vise seg at kvin­nen ikke har opp­le­vet alt slik hun sier seg å ha opp­le­vet det, har hun utvil­somt, slik det er doku­men­tert i retts­sa­ken, opp­le­vet nok.

Men retts­psy­kia­tre­ne tvi­hol­der på at dia­gnose­kri­te­ri­ene ikke er opp­fylt, for­di det kvin­nen har opp­le­vet, iføl­ge dem ikke er trau­ma­ti­se­ren­de nok. At men­nes­ker til de gra­der kla­rer å set­te seg til doms over et annet men­nes­kes følel­ser, opp­le­ver jeg som fryk­te­lig skum­melt. «Usik­ker» kun­ne jeg for­stått, om enn ikke i det­te til­fel­let. Men «helt sik­kert ikke»?

For ordens skyld gjør jeg opp­merk­som på at jeg, som psy­ko­log, i prin­sip­pet ikke kan utta­le meg om til­fel­ler jeg ikke selv har utre­det. Jeg har hel­ler ikke kun­net site­re noe som ikke har kom­met fram i ret­ten. Jeg kan ikke si noe om mors even­tu­el­le skyld. Men å fast­slå om traume­kri­te­ri­ene er opp­fylt, kre­ver ingen utred­ning av kli­en­ten.  Jeg kan ikke si om kvin­nen har PTSD. Men i og med at alle de and­re kri­te­ri­ene er opp­fylt, så har hun det. Det er len­ge siden PTSD ble antatt å være noe bare krigs­ve­te­ra­ner fikk. Å være der, og ikke kun­ne hind­re at ens enes­te barn dør, er like alvor­lig som krigs­trau­mer.

Det fin­nes ingen PTSD-for­ening som kan tale for­svar­lig PTSD-dia­gnos­ti­se­rings sak. Men vi har ei psy­ko­log­for­ening som lei­lig­hets­vis til­skri­ver seg en form for fag­lig og etisk man­dat. Der­fra har det vært alt­for, alt­for taust i den­ne saken.

nb_NONorwegian