Lest: Max Manus – Rottejegeren (1948/2021)

Jeg ble nys­gjer­rig på den­ne boka del­vis på grunn av anmel­del­se­ne. Noen men­te den ikke bur­de vært gitt ut, and­re men­te de ero­tis­ke skild­rin­ge­ne var over en eller annen kant, og and­re men­te det var lite lødig lit­te­ra­tur. Når jeg har lest den, så slip­per du å lese de anmel­del­se­ne.

Jeg kan ikke set­te noen dia­gno­se på Max Manus, men ut fra det jeg har hørt og lest og sett (jeg har levert avis til ham), så slet han en del etter kri­gen. Boka er et for­søk på å skri­ve seg ut av det, tror jeg, for slikt trod­de de på den­gang.

Det var der­for han ikke vil­le ha den utgitt. For­di den var for pri­vat. Selv om ingen nok vil kjen­ne igjen noe av for­fat­te­ren i boka, vil for­fat­te­ren føle det, for slik er vi men­nes­ker. Det som er pri­vat, intimt og flaut for deg, kan også være det for meg. Eller det kan være baga­tell­mes­sig. Det kom­mer an på hva vår egen erfa­ring er. Manus had­de nok av erfa­rin­ger.

I 1948 var trau­me­r­ak­sjo­ner fort­satt tabu. Etter førs­te ver­dens­krig fikk man ikke krigs­in­va­lide­pen­sjon der­som man ble dia­gnos­ti­sert med gra­nat­sjokk, for da had­de man dår­lig moralsk rygg­rad. Og slik for­kla­res det­te i boka også – den det gikk dår­ligst med etter kri­gen, som det tør­net for og som ble gal, han had­de all­tid vært redd og sva­ke­lig. Skild­rin­gen i boka er ikke rea­lis­tisk – man blir ikke gal av PTSD – ikke på den måten. Og i våre dager vet vi (fak­tisk – det er ikke noen trøste­pre­mie) at hvem som helst får PTSD. Det ble opp­da­get under Viet­nam-kri­gen. Jeg gjet­ter på at Manus selv var skam­full over at han slet med krigs­trau­mer – det er vel­dig van­lig. Det er det fort­satt.

At boka er skre­vet i røver­ro­man-stil ser ikke jeg på som neg­a­tivt – hel­ler ikke at hoved­per­sonens kone skild­res som, vel, hoved­per­sonens følel­ses­liv er ikke akku­rat som hos de fles­te and­re.

Det er mulig man må kun­ne noe om trau­mer for å få noe ut av boka. Den har ikke noe defi­nert plot, ikke noen kon­flikt, kna­pt noen rød tråd. Det som dri­ver boka fram er rela­sjo­ne­ne mel­lom rolle­per­sone­ne, og det er ikke så lett å se i ei bok som er skre­vet i røver­ro­man-stil.

Når man har PTSD, utspil­ler det seg sce­ner for en. Hele tida. Flash­backs kal­les det. De kan være min­ner, men de kan også være idea­lis­tis­ke gjen­for­tel­lin­ger av hva som bur­de eller kun­ne ha skjedd. Har man godt grep om språ­ket, som Manus had­de, på sitt vis, er det fris­ten­de å skri­ve det ut.

Jeg tror boka best leses som en leng­re flash­back. En flash­back er noe av det mest inti­me som er. Ikke rart Manus ikke vil­le at and­re skul­le lese den.

Hvis du vil vite hvor­dan det er å ha PTSD, er ikke den­ne boka noe dumt sted å begyn­ne. Jeg skam­mer meg ikke over å opp­le­ve den som en page­tur­ner, hel­ler. Det ble lest vel­dig, vel­dig kjapt.

nb_NONorwegian