Hvordan lese WISC: VFI – Verbal Forståelsesindeks

VFI står for Ver­bal For­stå­el­ses­in­deks og måler krys­tal­li­sert intel­li­gens. Det­te er den kunn­ska­pen vi til­eg­ner oss gjen­nom livet og vår evne til å få med oss ting vi ikke nød­ven­dig­vis er moti­ver­te for å lære.


Selv om VFI kan vir­ke som en språk­lig test, måler den først og fremst all­menn­kunn­skap. Det inne­bæ­rer at en høy skår på VFI viser at bar­net har god evne til å hus­ke og set­te sam­men infor­ma­sjon, mens en lav skår kan indi­ke­re utford­rin­ger.

Fle­re fak­to­rer kan påvir­ke VFI-skå­ren, som fler­språk­lig­het, uli­ke dia­gno­ser og kul­tu­rell bak­grunn. For eksem­pel kan fler­språk­li­ge barn ha et annet ord­for­råd enn barn som kun snak­ker ett språk, noe som kan påvir­ke skå­ren deres. Barn med vis­se dia­gno­ser, som Asper­ger, kan også opp­le­ve utford­rin­ger med abs­trakt tenk­ning og der­med få en lave­re skår på VFI.

Det er vik­tig å hus­ke at VFI ale­ne ikke gir et kom­plett bil­de av bar­nets språk­li­ge evner og at det kan være nød­ven­dig med fle­re tes­ter for å få en nøy­ak­tig vur­de­ring. En høy skår på VFI kan tyde på at alt er i orden, også språk­li­ge evner, mens en lav skår betyr at noe kan være galt, men det kre­ver ytter­li­ge­re under­sø­kel­ser for å fin­ne ut hva.

Verbal forståelsesindeks, by Midjorney
Ver­bal for­stå­el­ses­in­deks

 

nb_NONorwegian