Hva Hattie faktisk skriver om nivådeling

Her er side­ne hvor det står at det ikke gir noen effekt å grup­pe­re ele­ver etter evne. Hat­ties doku­men­ta­sjon er at det­te har liten effekt. Det som kom­mer vide­re blir da gjer­ne ute­latt.Det som står her, er at å gi bega­ve­de ele­ver pen­sum til­pas­set sitt nivå har dra­ma­tisk effekt på læring. Å dele ele­ver i grup­per etter mest­rings­nivå, men gi alle sam­me pen­sum, vir­ker ikke. Det er slik nivå­delt under­vis­ning har vært utprø­vet i Nor­ge. Slik har det vært kon­klu­dert at ingen form for nivå­delt under­vis­ning vil vir­ke.

Det som står her, er at å gi bega­ve­de ele­ver pen­sum på deres nivå har posi­tiv effekt på deres sosia­le fun­ge­ring. De blir alt­så ikke ner­der, inn­bils­ke etc.

nb_NONorwegian