ADHD er ikke det du tror det er

En av de artigs­te tin­ge­ne jeg gjør, er å gi til­bake­mel­ding til men­nes­ker som bestil­ler Big 5‑testing av meg. Av og til får de mer på kjø­pet enn de fore­stil­te seg. En dia­gno­se, for eksem­pel.

En del men­nes­ker går gjen­nom livet som noto­ris­ke rote­kop­per og ube­stem­te men­nes­ker uten å være klar over at det fin­nes navn på det, og at det kan behand­les – og at det å ta seg sam­men ikke nyt­ter. (De mis­ten­ker det av og til, for de har jo prøvd.)

Det frust­re­rer meg da også å lese i avi­se­ne om hvor­dan men­nes­ker med ADHD kan bli res­sur­ser bare man får litt ret­ning på all den ener­gi­en. Som om løs­nin­ga er at bare de tar seg sam­men, så går alt bra. Så jeg tenk­te jeg skul­le skri­ve noen ord om hvor feil det er å reson­ne­re sånn. Det er en dia­gno­se nett­opp for­di de ikke kan ta seg sam­men. Og hvor­for så man­ge går med ADHD uten noen dia­gno­se.

ADHD drei­er seg ikke om lop­per i blo­det. Ikke i det hele tatt. Lop­pe­ne i blo­det er reak­sjon på ADHD. Fem­ten-seks­ten­årin­ge­ne som dro til sjøs i gam­le dager had­de nep­pe ADHD. Dvs. de som had­de det, var sann­syn­lig­vis de som end­te opp i hav­ne­ne som bom­ser og fyl­li­ker.

ADHD drei­er seg om man­gel på evne til å føl­ge opp prio­ri­te­rin­ger.

Når et men­nes­ke uten dia­gno­ser våk­ner en mor­gen og har fem opp­ga­ver som må gjø­res den dagen, vil ved­kom­men­de ikke bare for­stå hvil­ken opp­ga­ve som er vik­tigst. Ved­kom­men­de vil også føle det. De aller fles­te kjen­ner igjen det­te: Har du vel­dig vondt et sted, lar du alt annet ven­te, og du hånd­te­rer det først. Er du ute og fry­ser, tar du på deg jak­ke før noe annet. Sli­ke valg har helt åpen­bart med følel­ser å gjø­re: Smer­te og kul­de. Man­ge leg­ger ikke mer­ke til det før de reflek­te­rer over det: De fem tin­ge­ne som skal gjø­res i dag har også med følel­ser å gjø­re. Den vik­tigs­te opp­ga­va gir det ster­kes­te pres­set. Det føles på krop­pen. Man gjør den opp­ga­va først. Det er så selv­sagt for de fles­te at de ten­ker ikke over at det er to grun­ner til at ei opp­ga­ve blir gjort først: Man for­står med hodet at den er vik­tigst, og man føler det på krop­pen. Den følel­sen på krop­pen som gjør at man hol­der fokus, er ikke der hos de med ADHD. Det er det medi­si­ne­rin­gen hjel­per til med.

Typis­ke tegn på ADHD:

  • Pro­ble­mer med å kom­me i gang med ting. Det kom­mer av at man ikke føler noe natur­lig press på hva man skal gjø­re først.
  • Pro­ble­mer med å hol­de orden. Det kom­mer av at man ikke føler på krop­pen hvor tin­ge­ne skal lig­ge.
  • Pro­ble­mer med å hol­de fokus. Alle dis­trak­sjo­ner føles jo like vik­ti­ge.
  • Pro­ble­mer med å hol­de over­sikt over sosia­le rela­sjo­ner. Det­te viser seg gjer­ne først i ca. fjer­de klas­se. Det er da de sosia­le rela­sjo­ne­ne blir så kom­pli­ser­te at det blir vans­ke­lig å hol­de over­sikt over dem. Gut­te­ne rea­ge­rer ved klovne­opp­før­sel eller å hol­de avstand, og blir feil­dia­gnos­ti­sert med asper­ger. Jen­te­ne rea­ge­rer med å hol­de kjeft.
  • Man­ge for­skjel­li­ge inter­es­ser. Hobbi­er og små­pro­sjek­ter gir litt ro, for­di man får kon­sen­trert seg der­som man er inter­es­sert nok.
  • Alt­opp­slu­ken­de inter­es­ser. Fin­ner man først noe som inter­es­se­rer såpass at man kla­rer å hol­de fokus over leng­re tid, blir det som tera­pi. Ende­lig får man litt ro. Og så blir man feil­dia­gnos­ti­sert med asper­ger.
  • Depre­sjon. Det er gans­ke slit­som å kun­ne mer og å være smar­te­re enn med­ele­ve­ne, og sam­ti­dig få dår­li­ge­re karak­te­rer enn med­ele­ver som åpen­bart skjøn­ner mind­re enn en selv – og ikke for­stå hvor­for.
  • Eks­plo­sivt sin­ne. Man­ge­len på evne til å prio­ri­te­re gjør at man ikke føler at man har kon­troll. Man øns­ker og vil gjø­re ting, men det er så mye som dis­tra­he­rer. Får man ende­lig til noe, så kom­mer ufor­ut­set­te ting i vei­en. Det gjør at man kon­stant er under stress. Det gir lav frust­ra­sjons­ters­kel, og gjør at man for lett blir rasen­de. Og så blir man dia­gnos­ti­sert som uro­krå­ke og bøl­le, hel­ler enn sendt til utred­ning.
  • Prin­si­pi­elt uenig. Når enhver tan­ke auto­ma­tisk fører til man­ge and­re tan­ker, og man ikke kla­rer å vel­ge, ser man fort alter­na­ti­ver. Stres­set ved å ha ADHD gjør at man lett blir frust­rert, og øns­ker å ta det ut på noen. Og så blir man dia­gnos­ti­sert som uro­krå­ke og bøl­le, hel­ler enn sendt til utred­ning.
  • Har mas­se sys­te­mer for å hol­de orden som de ikke kla­rer å føl­ge. TimeMa­na­ger og Filo­Fax og and­re sys­te­mer for å hol­de orden er for å gjø­re ryd­di­ge men­nes­ker enda ryd­di­ge­re. Alle sys­te­me­ne for­ut­set­ter at man tross alt kla­rer å føle hva som er vik­tig, og at det å gjø­re ting i rik­tig rekke­føl­ge redu­se­rer ube­hag. De fun­ge­rer ikke på ADHD.
ADHD
F90.0 For­styr­rel­ser i akti­vi­tet og opp­merks­hom­het

Høy IQ kan mas­ke­re gjø­re ADHD vans­ke­li­ge­re å se. Smar­te men­nes­ker skjøn­ner i hvert fall hva de bør prio­ri­te­re, og kan fore­stil­le seg hva som skjer der­som ting ikke blir gjort. De gjør fort­satt alt på en gang, og sli­ter med å hol­de fokus, men de kla­rer i hvert fall å job­be mer effek­tivt, med fær­re feil, og kan lære seg snar­vei­er og å spør­re folk om hjelp.

Det­te er ikke alt om ADHD – ADHD er en sekke­be­teg­nel­se på i hvert fall fire for­skjel­li­ge til­stan­der. Det heter ikke engang ADHD på norsk, det heter for­styr­rel­ser av akti­vi­tet og opp­merk­som­het. ADD og ADHD er ame­ri­kans­ke beteg­nel­ser. Så de viser seg ikke helt likt. Og gans­ke rik­tig, dia­gnos­ti­se­ring er vans­ke­lig, for­di det er til­stan­der – som for eksem­pel stress­re­ak­sjo­ner og trau­me­re­ak­sjo­ner – som kan lig­ne gans­ke mye på ADHD. Så det er vik­tig å hol­de tun­ga rett i mun­nen.

Sær­lig når man skal lan­se­re lett­vin­te løs­nin­ger for hvor­dan hånd­te­re unger med ADHD. Å sen­de dem til sjøs? Ja, men det er jo ikke snakk om å ha noe å rase fra seg. Grun­nen til at unger med ADHD \emph{kan} tri­ves på sjø­en er at det er streng disi­plin og kla­re reg­ler, så man slip­per å ta valg. Like­vel – de som fikk sma­ke kat­ten i rik­tig gam­le dager, var nok de som fak­tisk had­de ADHD.

Jeg leser da gjer­ne også om men­nes­ker med suk­sess og ADHD, som da blir brukt som eksemp­ler til etter­føl­gel­se. Det er så inn­ma­ri fånyt­tes og dumt. Det er ikke fle­re men­nes­ker med talent eller høy IQ blant de med ADHD. Hvor man­ge men­nes­ker med ADHD har et så stort svøm­me­ta­lent at de kan for­sva­re et helt team til å hol­de orden på seg? Åpen­bart én.

Folk går rundt og tror at ADHD først og fremst drei­er seg om lop­per i blo­det som man tren­ger å få rast fra seg. Det er sik­kert noen som har det sånn, men det er ikke ADHD.

Artik­ke­len er opp­rin­ne­lig tryk­ket i Dag­bla­det som en del av Dag­bla­dets nå ned­lag­te sat­sing på skri­ben­ter. Avta­len jeg had­de med Dag­bla­det inne­bar at artik­ke­len ikke skul­le lig­ge bak beta­lings­mur.

nb_NONorwegian