9 psykologer om barnevern

Ni psy­ko­lo­ger send­te en kom­men­tar om ny barne­vern­lov til stor­tin­gets fami­lie- og kul­tur­ko­mi­té, hvor vi ba dem utset­te arbei­det med ny barne­vern­lov til det var stør­re klar­het i hva pro­ble­met fak­tisk var.

Brev fra ni psy­ko­lo­ger til stor­tin­gets fami­lie- og kul­tur­ko­mi­té v/ leder Kris­tin Ørmen John­sen

Barnevern
Barne­vern

Vi fikk føl­gen­de svar.

Komi­te­en mer­ker seg at det fra enkel­te hørings­in­stan­ser er et øns­ke om å utset­te behand­lin­gen av loven. Komi­te­en mener det vil være uhel­dig siden EMD har dømt nors­ke myn­dig­he­ter for brudd på men­neske­ret­tig­he­te­ne i fle­re dom­mer. I lov­for­sla­get gjø­res vik­ti­ge end­rin­ger for å imøte­kom­me EMDs kri­tikk av norsk barne­vern. Det­te gjel­der blant annet tyde­lig­gjø­rin­gen av ret­ten til fami­lie­liv og hen­sy­net til fami­lie­bånd, og end­rin­ger i sam­værs­reg­le­ne. Der­som loven ikke blir behand­let nå, får Stor­tin­get ikke gjort de lov­end­rin­ge­ne som dom­me­ne fra EMD kre­ver av oss. Komi­te­en mener vide­re at behand­lin­gen av loven ikke bør utset­tes for­di den sva­rer ut godt doku­men­ter­te utford­rin­ger. Det­te gjel­der sær­lig for­sla­get om krav til kom­pe­tan­se, men også and­re for­slag knyt­tet til for­svar­lig saks­be­hand­ling, her­under tyde­li­ge­re krav til beslut­nings­grunn­lag, doku­men­ta­sjon og begrun­nel­ser. Også for­slag som bidrar til økt vekt på fore­byg­ging og tid­lig inn­sats er det vik­tig å behand­le nå. Komi­te­en mer­ker seg at det har blitt refe­rert til å avven­te det nylig ned­sat­te eks­pert­ut­val­get. Komi­te­en vil anfø­re at det­te utval­get avgir inn­stil­ling om noe over halv­an­net år, og at NOU­en der­et­ter skal på høring. Utval­get som er ned­satt er hel­ler ikke et lov­ut­valg, men kan fore­slå uli­ke typer til­tak. Det er der­for vesent­lig sann­syn­lig at det­te må etter­føl­ges av en ny utred­ning for å gjø­re utval­gets for­slag om til lov­for­slag.

nb_NONorwegian