Om kaffegrut og personlighetstester

Paul Mox­nes får frys­nin­ger i Aften­pos­ten 11 august av ide­en om å bru­ke per­son­lig­hets- og evne­tes­ter til selek­sjon ved stu­di­er, som ble fore­slått av Rudi Myr­vang i Aften­pos­ten 30. juli. Akku­rat den pro­blem­stil­lin­gen kan Rudi videre­føre, men jeg øns­ker å gå litt vide­re på kaffe­gru­ten som Mox­nes trek­ker fram.

I mot­set­ning til Mox­nes’ påstan­der, er per­son­lig­het og intel­li­gens de to størs­te sei­re­ne i psy­ko­lo­gi­en, mens psyko­te­ra­pi fort­satt er et felt hvor det later til at de sto­re opp­da­gel­se­ne ennå ikke er gjort.

Mox­nes skri­ver at forsk­ning viser at per­son­lig­hets­tes­ter ikke er bruk­ba­re. Men den enes­te forsk­nin­gen han viser til, er to gam­le artik­ler, og en ny hvor per­son­lig­het defi­ne­res til å omfat­te mer og annet enn bare sta­bi­le trekk.

McCrae and Cos­ta (2003) skri­ver utfyl­len­de om man­ge års forsk­ning som viser at per­son­lig­het er sta­bilt i et livs­løp, og at end­rin­ger som skjer, er for­ut­sig­ba­re og sta­bi­le. Robert Plom­in, som har skre­vet selve boka om per­son­lig­het og gen­etikk, skri­ver i sis­te utga­ve (Kno­pik et al. 2016) om hvor­dan gener og mil­jø bidrar til å øke arv­bar­he­ten av per­son­lig­het. Det gen­etis­ke bidra­get gjør at avkom lig­ner på for­eld­re­ne, og det gjør også at avkom opp­sø­ker mil­jø­er som for­ster­ker det gen­etis­ke utgangs­punk­tet. Anu­sic and Schim­mack (2015) er spe­si­elt inter­es­san­te for­di de har job­bet med model­ler for å gjør mer nøy­ak­ti­ge meta-ana­ly­ser, og kan vise at per­son­lig­het er enda mye mer sta­bilt enn tid­li­ge­re antatt. En Big Five-test er, i mot­set­ning til hva Mox­nes hev­der, langt­fra noe øye­blikks­bil­de. Den du gif­ter deg med når du er ung, kan du for­ven­te vil være den sam­me på vik­ti­ge måter når dere er pen­sjo­nis­ter. Hvor­for ellers ta sjan­sen på å gif­te seg med noen?

Intel­li­gens er også gene­relt sta­bilt hele livet. Skår på intel­li­gens­tes­ter pre­di­ke­rer sli­ke ting som leve­rings­dyk­tig­het på jobb, helse, inn­tekt, sta­bi­li­tet i par­for­hold, sann­syn­lig­het for å over­le­ve etter hjerne­ska­de, etc. Det er godt opp­sum­mert i Mitch­ell (2018), hvor det vises at det intel­li­gens­tes­ter måler, er hvor godt hjer­nen er satt sam­men.

Den kri­tik­ken av per­son­lig­hets­tes­ting ved anset­tel­ser som F. P. Morgeson et al. (2007) kom med og som Mox­nes viser til, har ikke på noen måte hatt den effek­ten Mox­nes hev­der (Schmidt 2016). Debat­ten stil­net etter ca et år. I de stu­die­ne Morgeson har vist til, er det f.eks ikke gjort gode job­bana­ly­ser (Tett and Chris­ti­an­sen 2007;Ones et al. 2007; Fre­de­rick P. Morgeson et al. 2007). Men hvis man vel­ger kan­di­da­ter ut fra hvil­ke pro­fi­ler som antas å være pas­sen­de hel­ler enn hvil­ke pro­fi­ler som er doku­men­tert ved forsk­ning å være pas­sen­de, tref­fer man like­vel bed­re enn ved å spå i kaffe­grut: Lav skår på nev­ro­ti­sis­me, høy skår på plan­mes­sig­het og høy skår på åpen­het for erfa­rin­ger pre­di­ke­rer leve­rings­dyk­tig­het i de fles­te yrker. Morgeson påpe­ker da at per­son­lig­hets­tes­ter gir et godt bil­de av den som tes­tes, spørs­må­let er om det bil­det kan bru­kes til å sor­te­re kan­di­da­ter ved anset­tel­ser. At per­son­lig­hets­tes­ting er nyt­tig f.eks. ved
kar­rie­re­plan­leg­ging og utvik­ling er det langt mind­re tvil om, men para­dok­salt nok bru­kes de lite til det­te.

Kaffegrut og personlighetstesting
The Big Five Per­so­na­li­ty Taxo­no­my

Det sosio­ana­ly­tis­ke per­spek­ti­vet Mox­nes viser til (Roberts and Nickel 2021) er inter­es­sant men ikke rele­vant her. Læring, utvik­ling og selv­inn­sikt med­fø­rer sjel­den eller ald­ri end­ring i per­son­lig­het, men even­tu­elt i måten man bru­ker den på. En eks­tra­vert per­son som lærer seg å ikke over­kjø­re folk i sam­ta­ler vil fort­satt være eks­tra­vert på en Big Five-test. Når men­nes­ker i ved­kom­men­des omgangs­krets hev­der at per­son­lig­he­ten er end­ret, vil de ha rett i det fra sitt per­spek­tiv, men den end­rin­gen i per­son­lig­het vil ha liten betyd­ning på skår på Big Five-tes­ter og også nor­malt liten betyd­ning for ved­kom­men­des leve­rings­dyk­tig­het på jobb.

Å gjø­re selek­sjon ved rekrut­te­ring er å sor­te­re kan­di­da­ter etter for­ven­tet leve­rings­dyk­tig­het. Jo bed­re selek­sjons­me­to­den er, desto stør­re er sann­syn­lig­he­ten for at de bes­te kom­mer øverst. Selv om per­son­lig­hetsets­ting er en man­gel­full sor­te­rings­me­to­de (dog nor­malt mye bil­li­ge­re og mer prak­tisk gjen­nom­før­bar enn alter­na­ti­ve­ne), viser Hun­ter Mabon i boka Arbets­psy­ko­lo­gisk Test­ning (Mabon 2002) at kom­pe­tent bruk av per­son­lig­hets­tes­ting kan dob­le frem­ti­dig inn­tje­ning sam­men­lig­net med cv-sjekk, refe­ranse­sjekk og inter­vju. Hvis det å spå i kaffe­grut er like effek­tivt, bur­de kan­skje det å spå i kaffe­grut inn på pen­sum i orga­ni­sa­sjons­psy­ko­lo­gi?

Pro­ble­met ved å bru­ke per­son­lig­hets­tes­ter ved selek­sjon av stu­den­ter er det­te: Hvor­dan i all ver­den avgjør man hvil­ke pro­fi­ler som er best egnet? Da må man ut i ver­den, per­son­lig­hets­tes­te utøven­de psy­ko­lo­ger, og så vur­de­re hvem som er dyk­tigst. Hvis man i det hele tatt kla­rer å måle hvil­ke psy­ko­lo­ger som gjør best jobb, vil pro­fi­len avhen­ge av hva slags jobb. Fors­ke­re, barne­psy­ko­lo­ger, nevro­psy­ko­lo­ger og sik­ker­hets­psy­ko­lo­ger har vel­dig for­skjel­lig arbeids­hver­dag. Slår man sam­men alle sam­men, vil man fin­ne det sam­me som Morgeson fant: Skil­ler man ikke mel­lom typer av arbeid, har ikke per­son­lig­hets­tes­ter mye å til­fø­re.

Referanser

Anu­sic, Iva­na, and Ulrich Schim­mack. 2015. “Sta­bi­li­ty and Chan­ge of Per­so­na­li­ty Traits, Self-Esteem, and Well-Being: Intro­du­cing the Meta-Ana­ly­tic Sta­bi­li­ty and Chan­ge Model of Retest Cor­re­la­tions.” Jour­nal of Per­so­na­li­ty and Soci­al Psycho­lo­gy 110 (Novem­ber). https://doi.org/10.1037/pspp0000066.
Kno­pik, V. S., J. M. Nei­der­hi­ser, J. C. DeFries, and R. Plom­in. 2016. Beha­vioral Gen­etics. Mac­mil­lan Lear­ning. https://books.google.no/books?id=9N9kQgAACAAJ.
Mabon, Hun­ter. 2002. Arbets­psy­ko­lo­gisk Test­ning. Stock­holm: Psy­ko­logiför­la­get AB.
McCrae, R. R., and P. T. Cos­ta. 2003. Per­so­na­li­ty in Adult­hood: A Five-Factor Theory Per­s­pec­ti­ve. EBL-Schweit­zer. Guil­ford Pub­li­ca­tions. https://books.google.no/books?id=FEebGEJjQH8C.
Mitch­ell, Kevin J. 2018. Inn­a­te: How the Wiring of Our Brains Shapes Who We Are. New Jer­sey: Prin­ceton Uni­ver­sity Press.
Morgeson, F. P., M. A. Cam­pion, R. L. Dip­boye, J. R. Hol­len­beck, K. Mur­p­hy, and N Schmitt. 2007. “Recon­si­de­ring the Use of Per­so­na­li­ty Tests in Per­son­nel Selection Con­tex­ts.” Per­son­nel Psycho­lo­gy 60 (3).
Morgeson, Fre­de­rick P., Michael A. Cam­pion, Robert L. Dip­boye, Kevin Hol­len­beck John R. And Mur­p­hy, and Neal Schmitt. 2007. “Are We Get­ting Fooled Again? Coming to Terms with Limi­ta­tions in the Use of Per­so­na­li­ty Tests for Per­son­nel Selection.” Per­son­nel Psycho­lo­gy 60 (4): 1029 – 49. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1744 – 6570.2007.00100.x.
Ones, Deniz S, Step­han Dil­chert, Chocka­lin­gam Vis­wesva­ran, and Timo­t­hy A. Jud­ge. 2007. “In Sup­port of Per­so­na­li­ty Assess­ment in Orga­niza­tio­nal Set­tings.” Per­son­nel Psycho­lo­gy 60 (4): 995‑1027. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1744 – 6570.2007.00099.x.
Roberts, B. W., and L. B. Nickel. 2021. “Per­so­na­li­ty Devel­op­ment Across the Life Cour­se: A Neo – Socio­ana­ly­tic Per­s­pec­ti­ve.” In Hand­book of Per­so­na­li­ty: Theory and Rese­arch. The Guil­ford Press.
Schmidt, Frank L. 2016. “The Vali­dity and Uti­li­ty of Selection Met­hods in Per­son­nel Psycho­lo­gy: Prac­ti­cal and Theo­re­ti­cal Impli­ca­tions of 100 Years of Rese­arch Fin­dings.” Wor­king Paperhttps://doi.org/10.13140/RG.2.2.18843.26400.
Tett, Robert P., and Neil D. Chris­ti­an­sen. 2007. “Per­so­na­li­ty Tests at the Cross­roads: A Respon­se to Morgeson, Cam­pion, Dip­boye, Hol­len­beck, Mur­p­hy, and Schmitt (2007).” Per­son­nel Psycho­lo­gy 60 (4): 967 – 93. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1744 – 6570.2007.00098.x.
nb_NONorwegian