Det sosiale tyranni

Gene­ra­sjon pre­sta­sjon er stres­set, mel­des det. Dvs. det mel­des ikke uni­sont – dagens ung­dom er sun­ne­re og prek­ti­ge­re enn på len­ge, og det går stort sett bra med dem, mel­der and­re. Prøve­pres­set er en stor belast­ning på skole­ele­ve­ne, og det er karak­ter­ja­get for å kom­me inn på de mest popu­læ­re stu­die­ne også.

Det som får meg til å stus­se over dis­se mel­din­ge­ne, er at det er ikke det­te jeg opp­le­ver at ele­ver får stress­re­ak­sjo­ner av. Det nær­mes­te jeg har kom­met pro­ble­mer med aka­de­mis­ke krav, er noen få til­fel­ler med eksa­mens­angst. Men det som har vært gjen­gan­ge­ren hos meg som tera­peut, er noe jeg ald­ri har sett omtalt i avi­se­ne.

Det er det sosia­le pres­set om pre­sen­ta­sjo­ner og gruppe­ar­beid.

Da jeg gikk på folke­sko­len, var gruppe­ar­beid og pre­sen­ta­sjo­ner noe vi gjor­de for å få tre­ning i det. Det var hel­dig­vis, såvidt jeg hus­ker, ennå ikke aner­kjent at man lær­te bed­re gjen­nom gruppe­ar­beid. Når vi had­de frem­fø­rin­ger, var hen­sik­ten at vi skul­le lære å frem­føre. Og hel­dig­vis – det var ikke noe vi ble utsatt for ofte. For ordens skyld: Jeg har ald­ri hatt pro­ble­mer ver­ken med gruppe­ar­beid eller pre­sen­ta­sjo­ner. Jeg har bare sett vel­dig man­ge som har det.

I våre dager, der­imot, er det åpen­bart bestemt at “det sosia­le” er det vik­tigs­te i livet. Læring er en sosi­al akti­vi­tet, læring skjer best i sosia­le rela­sjo­ner, ele­ver skal sam­ar­bei­de om det mes­te, to og to eller i grup­per. Og de skal pre­sen­te­re det de har gjort for klas­sen. Hva er kon­se­kven­se­ne av det­te?

Det skole­ele­ver – eller ofte­re, for­hen­væ­ren­de skole­ele­ver, har kom­met til meg for, er stress­re­ak­sjo­ne­ne de får når de skal være sosia­le. De slut­ter på sko­len, eller mis­tri­ves i det mins­te intenst, for­di de må job­be i grup­per eller pre­sen­te­re hele tida. Det­te har pågått en stund, åpen­bart, for de som har kom­met til meg for å bli kurert for sosi­al angst, for­di de vil til­ba­ke til sko­len, har av og til pas­sert tred­ve.

Nå har jeg job­bet gans­ke mye med å hjel­pe bedrif­ter å vel­ge ut hvem de vil anset­te. I sån­ne sam­men­hen­ger gjø­res det all­tid en job­bana­ly­se for å fin­ne ut hvil­ke krav som stil­les til den som skal anset­tes. «Det sosia­le» spil­ler all­tid langt mind­re rol­le enn man får inn­trykk av på sko­len, unn­tatt når det skal anset­tes sel­ge­re eller and­re som arbei­der direk­te med rela­sjo­ner. I de aller fles­te stil­lin­ger tren­ger du ikke høy­ere sosi­al bega­vel­se enn det som skal til for at du skjøn­ner hva folk sier til deg, og at du kan snak­ke så folk for­står deg. Jeg har av og til kurert flin­ke folk som ikke når len­ger for­di de ikke tør for­tel­le hva de har gjort til mer enn én ad gan­gen (da blir det vans­ke­lig å pre­sen­te­re måneds­rap­por­ter), og vik­ti­ge direk­tø­rer som får munn­sper­re når de må argu­men­te­re mot enda vik­ti­ge­re direk­tø­rer. Ingen­ting av det­te har så mye med «det sosia­le» å gjø­re som det å over­vin­ne sin egen frykt.

Det sosiale tyranni
Det sosia­le tyran­ni

Og dét lærer du ikke av å bli tvun­get til å stå foran klas­sen og, i panikk, hol­de en elen­dig pre­sen­ta­sjon. Det du lærer av det, er at å bli redd for å hol­de pre­sen­ta­sjo­ner. Lære­ren mener det godt, for hun har lært at eks­po­ne­ring er en god kur mot pre­sen­ta­sjons­angst. Og joda, det er det, der­som du blir vei­le­det av noen som vet hva eks­po­ne­ring er og har lært hvor­dan man gjør det. Det vet ikke jeg om noen lære­re som har. 

Den­gang under­vis­ning i sko­len stort sett var klasse­roms­un­der­vis­ning, var det mulig å hol­de ting hem­me­lig mel­lom deg og lære­ren. F.eks. Hva du var flink til (de som får sek­se­re, mob­bes), og hva du ikke var flink til (de som får toere og ned­over, mob­bes). Noen få run­der med gruppe­ar­beid, så vet hele klas­sen det, hvis du ikke har bed­re sosia­le gaver enn de fles­te. Ver­ken å skju­le hvor dum man er eller hvor flink man er er spe­si­elt lett.

De flin­ke ele­ve­ne som sli­ter seg ut i sko­len, kan for­tel­le sitt om gruppe­ar­beid. Dvs. hvor­dan de gjor­de hele arbei­det som grup­pa skul­le ha gjort. Det er noe med sam­vit­tig­het. Og det å ha for mye av det. Det­te bur­de jo lære­ren ha sett og gjort noe med, men jeg har ikke inn­trykk av at lærer­ne lærer hvor­dan man gjør sånt – det kre­ver leder­kom­pe­tan­se på rela­tivt høyt nivå.

Det vir­ker på meg som om de helt sik­kert gode, snil­le, og vel­me­nen­de men­nes­ke­ne som står bak sosia­li­se­rin­gen av sko­len ikke helt har over­sik­ten over varia­sjo­nen blant men­nes­ker. Det er ikke alle som har et despe­rat behov for å ha men­nes­ker rundt seg hele tida. Det er helt nor­malt å synes det er greit å kla­re seg med en eller to nære ven­ner og ellers for­bli usett og uhørt. Det er – fasci­ne­ren­de nok – også helt nor­malt å bli vett­skremt av tan­ken på å pre­sen­te­re noe for and­re. Men nå er det også blitt et pro­blem, for­di sko­len kre­ver det hele tiden, uten at lærer­ne har fått verk­tøy for å hånd­te­re de som ikke tak­ler det.

Men­nes­ker er for­skjel­li­ge. De er ofte for­skjel­li­ge på svært over­ras­ken­de måter. Noe av det pro­ble­ma­tis­ke, er at hvor­dan for­skjel­le­ne er over­ras­ken­de, avhen­ger av hvor­dan man selv er. Det kre­ver gans­ke stor rela­sjons­kom­pe­tan­se å vite at de fles­te av oss opp­sø­ker og tri­ves best blant men­nes­ker som er nok­så like oss selv, og å vite at men­nes­ker en tendens til å opp­le­ve de som er for­skjel­li­ge fra seg selv, som uvan­li­ge på uhel­di­ge måter. Det­te er ikke rela­sjons­kom­pe­tan­se vi er født med. Vi må fak­tisk lære oss det av men­nes­ker som har stu­dert det.

Hvor­for leser vi ikke i inn­legg i avi­se­ne fra ele­ver som ikke tak­ler det sosia­le kra­vet? Jo, for­di det å med­de­le seg i medie­ne er sosi­alt, vel.

Jeg begyn­ner å hel­le mer og mer mot at det ikke er ele­ve­ne som først og fremst tren­ger rela­sjons­kom­pe­tan­se, men de som lager lære­pla­ne­ne.

nb_NONorwegian