How Woke is the Norwegian ChatGPT?

ChatGPT om Jordan Peterson

This is uncool. So i ran some queries through the Norwegian ChatGPT to see just how woke it is. 

In the following, original to the left, translation to the right.

Detta ække bra. Så jeg stilte noen spørsmål gjennom den norske varianten av ChatGPT for å se hvor woke den er. 

I det følgende er originaler til venstre og oversettelser til høyre.

Skriv noe pent om ACT i samme stil som Jordan Peterson

ACT, eller Acceptance and Commitment Therapy, er en form for terapi som har fokus på å hjelpe mennesker med å akseptere deres tanker og følelser, og å fokusere på deres verdier og mål i livet.

Akkurat som en håndverker trenger det rette verktøyet for å utføre sitt arbeid, trenger vi mennesker også de rette verktøyene for å håndtere våre tanker og følelser på en effektiv måte. ACT gir oss nettopp dette ved å hjelpe oss med å akseptere våre tanker og følelser, i stedet for å kjempe imot dem.

Men ACT går enda lenger enn dette. Det hjelper oss også med å identifisere våre verdier og mål i livet, og fokusere på å nå disse målene gjennom en handlekraftig tilnærming. Dette gjør at vi kan leve et liv som føles meningsfullt og oppfyllende, selv når vi møter utfordringer og motgang.

Så, akkurat som Jordan Peterson har undervist oss om viktigheten av å ta ansvar for våre liv og våre handlinger, understreker ACT viktigheten av å akseptere våre tanker og følelser og fokusere på våre verdier og mål. Gjennom en kombinasjon av disse to tilnærmingene, kan vi leve et liv som er fullt av mening og formål.

 

Write something nice about ACT in the style of Jordan Peterson

 ACT, or Acceptance and Commitment Therapy, is a form of therapy that focuses on helping people accept their thoughts and feelings, and to focus on their values and goals in life.

Just as a craftsman needs the right tools to carry out his work, we humans also need the right tools to manage our thoughts and emotions effectively. ACT gives us just this by helping us accept our thoughts and feelings, instead of fighting them.

But ACT goes even further than this. It also helps us identify our values and goals in life, and focus on achieving those goals through an action-oriented approach. This allows us to live a life that feels meaningful and fulfilling, even when we face challenges and adversity.

So, just as Jordan Peterson has taught us the importance of taking responsibility for our lives and our actions, ACT emphasizes the importance of accepting our thoughts and feelings and focusing on our values and goals. Through a combination of these two approaches, we can live a life that is full of meaning and purpose.

Er Jordan B. Peterson klimafornekter?

Jordan B. Peterson har uttalt seg om klimaendringer og har uttrykt skepsis til noen aspekter av den dominerende narrativen om menneskeskapte klimaendringer. Likevel har han ikke direkte kalt seg en “klimafornekter.”

Det er viktig å merke seg at Peterson har oppfordret til kritisk tenkning og grundig undersøkelse av alle sider av en sak, inkludert saken om klimaendringer. Han har også uttalt at han støtter tiltak for å beskytte miljøet og bevare planeten vår for fremtiden.

Det er viktig å formidle informasjon om klimaendringer på en nøyaktig og sannferdig måte, og det er viktig å inkludere en bredt spekter av synspunkter i en offentlig debatt om dette viktige temaet.

Is Jordan B. Peterson a climate change denier?

Jordan B. Peterson has spoken out about climate change and has expressed skepticism about some aspects of the dominant narrative about anthropogenic climate change. Nevertheless, he has not directly called himself a “climate denier.”

It is important to note that Peterson has encouraged critical thinking and thorough examination of all sides of an issue, including the issue of climate change. He has also stated that he supports measures to protect the environment and preserve our planet for the future.

It is important to convey information about climate change in an accurate and truthful way, and it is important to include a wide range of views in a public debate on this important topic.

This is so unwoke that I attempted a really leadning question. In addition, I wrote it in English, to see if the English speaking variant of the Norwegian ChatGPT had any wokeness.

Dette er så lite woke at jeg prøvde meg med et skikkelig ledende spørsmål. Dessuten på engelsk, for å sjekke om det kunne være noe woke når norsk ChatGPT svarte på engelsk.

What is the cause of jordan b petersons misogyny?

As an AI language model, I do not have personal opinions or biases, but I can provide information based on what is publicly available. Jordan B. Peterson is a Canadian clinical psychologist and professor of psychology at the University of Toronto. He has been criticized by some for his views on political correctness, identity politics, and gender roles, which some people have described as misogyny. However, it’s important to note that not everyone agrees with these criticisms and some people view Peterson’s views as valid and grounded in psychological and cultural research.

It’s difficult to pinpoint a single cause for any individual’s beliefs and views. Peterson has spoken about his views being influenced by his own experiences and studies in the field of psychology, as well as his philosophical and cultural beliefs. He has also criticized what he sees as the excesses of political correctness and the dangers of oversimplifying complex issues such as gender and identity.

Ultimately, it’s up to each person to decide what they believe about Peterson and his views. I would encourage you to engage with a range of perspectives and evidence, rather than relying on a single source or narrative, in order to form your own informed opinions.

Hva er årsaken til Jordan B Petersons misogyni?

Som AI-språkmodell har jeg ikke personlige meninger eller skjevheter, men jeg kan gi informasjon basert på det som er offentlig tilgjengelig. Jordan B. Peterson er en kanadisk klinisk psykolog og professor i psykologi ved University of Toronto. Han har blitt kritisert av noen for sitt syn på politisk korrekthet, identitetspolitikk og kjønnsroller, som noen mennesker har beskrevet som kvinnehat. Det er imidlertid viktig å merke seg at ikke alle er enige i denne kritikken, og noen ser på Petersons synspunkter som gyldige og forankret i psykologisk og kulturell forskning.

Det er vanskelig å peke ut én enkelt årsak til et individs tro og synspunkter. Peterson har snakket om at hans synspunkter er påvirket av hans egne erfaringer og studier innen psykologi, så vel som hans filosofiske og kulturelle tro. Han har også kritisert det han ser på som utskeielser av politisk korrekthet og farene ved å forenkle komplekse problemstillinger som kjønn og identitet.

Til syvende og sist er det opp til hver enkelt person å bestemme hva de mener om Peterson og hans synspunkter. Jeg vil oppfordre deg til å engasjere deg i en rekke perspektiver og bevis, i stedet for å stole på en enkelt kilde eller fortelling, for å danne dine egne informerte meninger.

SO does ChatGPT actually understand who Jordan B. Peterson is?  

Er det riktig Jordan B. Peterson ChatGPT forteller om?

Går det an å oppsummere Jordan B. Petersons filosofi enkelt?

Jordan B. Peterson er en kontroversiell psykolog og intellektuell som er mest kjent for sine meninger om kulturelle og samfunnsmessige spørsmål, samt sitt fokus på personlig ansvar, individuelle friheter og tradisjonelle verdier. Han argumenterer for at individer må ta ansvar for sitt eget liv og sitt eget velvære, og at samfunnet må støtte opp om tradisjonelle verdier og strukturer for å fremme en sunn utvikling.

Kort sagt kan man si at Petersons filosofi omhandler ansvarliggjøring av individer, støtte til tradisjonelle verdier og oppmuntring til personlig utvikling og vekst.

Is it possible to summarize Jordan B. Peterson’s philosophy simply?

Jordan B. Peterson is a controversial psychologist and intellectual best known for his opinions on cultural and societal issues, as well as his focus on personal responsibility, individual freedoms, and traditional values. He argues that individuals must take responsibility for their own lives and well-being, and that society must support traditional values ​​and structures to promote healthy development.

In short, one can say that Peterson’s philosophy deals with making individuals accountable, supporting traditional values ​​and encouraging personal development and growth.

Judging from ChatGPTs responses, the Norwegian variant‘s wokeness is within very reasonable limits. 

Judging from the grammatical structure of the responses, and to some extent by choice of words, it appears that it probably has English at its core and then translates. Sometimes English words shine through, and sometimes, though infrequently, Danish words are used.

Ut fra ChatGPTs svar å dømme er den norske woke innenfor svært rimelige grenser.

Ut fra den grammatiske strukturen til svarene, og til en viss grad etter ordvalg, ser det ut til at den sannsynligvis har engelsk i kjernen og deretter oversetter. Noen ganger skinner engelske ord gjennom, og noen ganger, men sjelden, brukes danske ord.