How Woke is the Norwegian ChatGPT?

ChatGPT om Jordan Peterson

This is uncool. So i ran some que­ries through the Nor­we­gi­an Cha­t­G­PT to see just how woke it is. 

In the following, ori­gi­nal to the left, trans­la­tion to the right.

Det­ta ække bra. Så jeg stil­te noen spørs­mål gjen­nom den nors­ke vari­an­ten av Cha­t­G­PT for å se hvor woke den er. 

I det føl­gen­de er ori­gi­na­ler til venst­re og over­set­tel­ser til høy­re.

Skriv noe pent om ACT i samme stil som Jordan Peterson

ACT, eller Accep­tan­ce and Com­mit­ment The­ra­py, er en form for tera­pi som har fokus på å hjel­pe men­nes­ker med å aksep­te­re deres tan­ker og følel­ser, og å foku­se­re på deres ver­di­er og mål i livet.

Akku­rat som en hånd­ver­ker tren­ger det ret­te verk­tøy­et for å utfø­re sitt arbeid, tren­ger vi men­nes­ker også de ret­te verk­tøy­ene for å hånd­te­re våre tan­ker og følel­ser på en effek­tiv måte. ACT gir oss nett­opp det­te ved å hjel­pe oss med å aksep­te­re våre tan­ker og følel­ser, i ste­det for å kjem­pe imot dem.

Men ACT går enda len­ger enn det­te. Det hjel­per oss også med å iden­ti­fi­se­re våre ver­di­er og mål i livet, og foku­se­re på å nå dis­se måle­ne gjen­nom en handle­kraf­tig til­nær­ming. Det­te gjør at vi kan leve et liv som føles menings­fullt og opp­fyl­len­de, selv når vi møter utford­rin­ger og mot­gang.

Så, akku­rat som Jor­dan Peter­son har under­vist oss om vik­tig­he­ten av å ta ansvar for våre liv og våre hand­lin­ger, under­stre­ker ACT vik­tig­he­ten av å aksep­te­re våre tan­ker og følel­ser og foku­se­re på våre ver­di­er og mål. Gjen­nom en kom­bi­na­sjon av dis­se to til­nær­min­ge­ne, kan vi leve et liv som er fullt av mening og for­mål.

 

Write something nice about ACT in the style of Jordan Peterson

 ACT, or Accep­tan­ce and Com­mit­ment The­ra­py, is a form of the­ra­py that focu­ses on hel­ping peop­le accept their thoughts and feelings, and to focus on their values and goals in life.

Just as a craftsman needs the right tools to car­ry out his work, we humans also need the right tools to mana­ge our thoughts and emo­tions effec­tive­ly. ACT gives us just this by hel­ping us accept our thoughts and feelings, inste­ad of figh­ting them.

But ACT goes even furt­her than this. It also helps us iden­ti­fy our values and goals in life, and focus on achie­ving those goals through an action-ori­ented approa­ch. This allows us to live a life that feels meaning­ful and fulfil­ling, even when we face chal­len­ges and adver­sity.

So, just as Jor­dan Peter­son has taught us the impor­tan­ce of taking respon­s­i­bi­li­ty for our lives and our actions, ACT emp­ha­sizes the impor­tan­ce of accepting our thoughts and feelings and focu­sing on our values and goals. Through a com­bi­na­tion of these two approa­ches, we can live a life that is full of meaning and pur­pose.

Er Jordan B. Peterson klimafornekter?

Jor­dan B. Peter­son har uttalt seg om klima­end­rin­ger og har uttrykt skep­sis til noen aspek­ter av den domi­ne­ren­de nar­ra­ti­ven om men­neske­skap­te klima­end­rin­ger. Like­vel har han ikke direk­te kalt seg en «klima­for­nek­ter.»

Det er vik­tig å mer­ke seg at Peter­son har opp­ford­ret til kri­tisk tenk­ning og grun­dig under­sø­kel­se av alle sider av en sak, inklu­dert saken om klima­end­rin­ger. Han har også uttalt at han støt­ter til­tak for å beskyt­te mil­jø­et og beva­re pla­ne­ten vår for frem­ti­den.

Det er vik­tig å for­mid­le infor­ma­sjon om klima­end­rin­ger på en nøy­ak­tig og sann­fer­dig måte, og det er vik­tig å inklu­de­re en bredt spek­ter av syns­punk­ter i en offent­lig debatt om det­te vik­ti­ge tema­et.

Is Jordan B. Peterson a climate change denier?

Jor­dan B. Peter­son has spo­ken out about climate chan­ge and has expressed skep­ti­cism about some aspects of the domi­nant nar­ra­ti­ve about anthro­po­ge­nic climate chan­ge. Nevert­he­less, he has not direct­ly cal­led him­self a «climate deni­er.»

It is impor­tant to note that Peter­son has encoura­ged cri­ti­cal thin­king and tho­rough exa­mi­na­tion of all sides of an issue, inclu­ding the issue of climate chan­ge. He has also stated that he sup­ports measu­res to pro­tect the environ­ment and pre­ser­ve our pla­net for the futu­re.

It is impor­tant to con­vey infor­ma­tion about climate chan­ge in an accu­rate and truth­ful way, and it is impor­tant to inclu­de a wide ran­ge of views in a pub­lic deba­te on this impor­tant topic.

This is so unwo­ke that I attemp­ted a real­ly lead­ning ques­tion. In addition, I wro­te it in Eng­lish, to see if the Eng­lish speak­ing vari­ant of the Nor­we­gi­an Cha­t­G­PT had any woke­ness.

Det­te er så lite woke at jeg prøv­de meg med et skik­ke­lig leden­de spørs­mål. Dess­uten på engelsk, for å sjek­ke om det kun­ne være noe woke når norsk Cha­t­G­PT svar­te på engelsk.

What is the cause of jordan b petersons misogyny?

As an AI lan­gua­ge model, I do not have per­so­nal opi­nions or bia­ses, but I can pro­vi­de infor­ma­tion based on what is pub­licly avai­lab­le. Jor­dan B. Peter­son is a Cana­dian cli­ni­cal psycho­lo­gist and pro­fes­sor of psycho­lo­gy at the Uni­ver­sity of Toron­to. He has been cri­ti­cized by some for his views on poli­ti­cal cor­rect­ness, iden­tity poli­tics, and gen­der roles, which some peop­le have descri­bed as miso­gy­ny. How­e­ver, it’s impor­tant to note that not eve­ryone agre­es with these cri­ti­cisms and some peop­le view Peter­son­’s views as valid and groun­d­ed in psycho­lo­gical and cul­tural rese­arch.

It’s dif­fi­cult to pin­point a sing­le cau­se for any indi­vi­dual’s beliefs and views. Peter­son has spo­ken about his views being influ­en­ced by his own expe­ri­en­ces and stu­dies in the field of psycho­lo­gy, as well as his phi­lo­sop­hi­cal and cul­tural beliefs. He has also cri­ti­cized what he sees as the exces­ses of poli­ti­cal cor­rect­ness and the dan­gers of over­simp­li­fy­ing com­plex issues such as gen­der and iden­tity.

Ulti­mate­ly, it’s up to each per­son to deci­de what they belie­ve about Peter­son and his views. I would encoura­ge you to enga­ge with a ran­ge of per­s­pec­ti­ves and evi­den­ce, rat­her than rely­ing on a sing­le source or nar­ra­ti­ve, in order to form your own infor­med opi­nions.

Hva er årsaken til Jordan B Petersons misogyni?

Som AI-språk­mo­dell har jeg ikke per­son­li­ge menin­ger eller skjev­he­ter, men jeg kan gi infor­ma­sjon basert på det som er offent­lig til­gjen­ge­lig. Jor­dan B. Peter­son er en kana­disk kli­nisk psy­ko­log og pro­fes­sor i psy­ko­lo­gi ved Uni­ver­sity of Toron­to. Han har blitt kri­ti­sert av noen for sitt syn på poli­tisk kor­rekt­het, iden­ti­tets­po­li­tikk og kjønns­rol­ler, som noen men­nes­ker har beskre­vet som kvinne­hat. Det er imid­ler­tid vik­tig å mer­ke seg at ikke alle er eni­ge i den­ne kri­tik­ken, og noen ser på Peter­sons syns­punk­ter som gyl­di­ge og for­ank­ret i psy­ko­lo­gisk og kul­tu­rell forsk­ning.

Det er vans­ke­lig å peke ut én enkelt årsak til et indi­vids tro og syns­punk­ter. Peter­son har snak­ket om at hans syns­punk­ter er påvir­ket av hans egne erfa­rin­ger og stu­di­er innen psy­ko­lo­gi, så vel som hans filo­so­fis­ke og kul­tu­rel­le tro. Han har også kri­ti­sert det han ser på som utskei­el­ser av poli­tisk kor­rekt­het og fare­ne ved å for­enk­le kom­plek­se pro­blem­stil­lin­ger som kjønn og iden­ti­tet.

Til syv­en­de og sist er det opp til hver enkelt per­son å bestem­me hva de mener om Peter­son og hans syns­punk­ter. Jeg vil opp­ford­re deg til å enga­sje­re deg i en rek­ke per­spek­ti­ver og bevis, i ste­det for å sto­le på en enkelt kil­de eller for­tel­ling, for å dan­ne dine egne infor­mer­te menin­ger.

SO does Cha­t­G­PT actual­ly under­stand who Jor­dan B. Peter­son is?  

Er det rik­tig Jor­dan B. Peter­son Cha­t­G­PT for­tel­ler om?

Går det an å oppsummere Jordan B. Petersons filosofi enkelt?

Jor­dan B. Peter­son er en kon­tro­ver­si­ell psy­ko­log og intel­lek­tu­ell som er mest kjent for sine menin­ger om kul­tu­rel­le og sam­funns­mes­si­ge spørs­mål, samt sitt fokus på per­son­lig ansvar, indi­vi­du­el­le fri­he­ter og tra­di­sjo­nel­le ver­di­er. Han argu­men­te­rer for at indi­vi­der må ta ansvar for sitt eget liv og sitt eget vel­være, og at sam­fun­net må støt­te opp om tra­di­sjo­nel­le ver­di­er og struk­tu­rer for å frem­me en sunn utvik­ling.

Kort sagt kan man si at Peter­sons filo­so­fi omhand­ler ansvar­lig­gjø­ring av indi­vi­der, støt­te til tra­di­sjo­nel­le ver­di­er og opp­munt­ring til per­son­lig utvik­ling og vekst.

Is it possible to summarize Jordan B. Peterson’s philosophy simply?

Jor­dan B. Peter­son is a con­tro­ver­si­al psycho­lo­gist and intel­lec­tu­al best known for his opi­nions on cul­tural and socie­tal issues, as well as his focus on per­so­nal respon­s­i­bi­li­ty, indi­vi­du­al free­doms, and tra­ditio­nal values. He argues that indi­vi­duals must take respon­s­i­bi­li­ty for their own lives and well-being, and that socie­ty must sup­port tra­ditio­nal values ​​and struc­tu­res to pro­mote healt­hy devel­op­ment.

In short, one can say that Peter­son­’s phi­lo­sop­hy deals with making indi­vi­duals accoun­tab­le, sup­por­ting tra­ditio­nal values ​​and encoura­ging per­so­nal devel­op­ment and growth.

Jud­ging from Cha­t­G­PTs respon­ses, the Nor­we­gi­an variant‘s woke­ness is wit­hin very rea­so­nab­le limits. 

Jud­ging from the gram­ma­ti­cal struc­tu­re of the respon­ses, and to some extent by choi­ce of words, it appears that it pro­bab­ly has Eng­lish at its core and then trans­la­tes. Some­ti­mes Eng­lish words shi­ne through, and some­ti­mes, though infre­quent­ly, Danish words are used.

Ut fra Cha­t­G­PTs svar å døm­me er den nors­ke woke innen­for svært rime­li­ge gren­ser.

Ut fra den gram­ma­tis­ke struk­tu­ren til sva­re­ne, og til en viss grad etter ord­valg, ser det ut til at den sann­syn­lig­vis har engelsk i kjer­nen og der­et­ter over­set­ter. Noen gan­ger skin­ner engels­ke ord gjen­nom, og noen gan­ger, men sjel­den, bru­kes dans­ke ord.