Om psykologisk trygghet

Psy­ko­lo­gisk trygg­het er en vik­tig fak­tor for men­nes­kers vel­være og kan påvir­ke vår fysis­ke og men­ta­le helse på en stor måte. Det å føle seg trygg og beskyt­tet kan gi oss en følel­se av ro og vel­være, og gjø­re at vi tør å utfors­ke ver­den og ta risi­ko­er. Det kan også være med på å øke vår selv­til­lit og vår evne til å hånd­te­re stress og utford­rin­ger.

En følel­se av psy­ko­lo­gisk trygg­het kan kom­me fra uli­ke kil­der, for eksem­pel ved å ha sta­bi­le og for­ut­sig­ba­re rela­sjo­ner, ved å føle at vi har kon­troll over våre omgi­vel­ser og ved å ha en god og støt­ten­de sosi­al omgangs­krets. Det kan også kom­me fra vår egen ind­re trygg­het og vår evne til å hånd­te­re utford­rin­ger og mot­gang.

Det å føle seg trygg og beskyt­tet kan være spe­si­elt vik­tig i peri­oder med end­ring og usik­ker­het, og kan bidra til å gjø­re oss bed­re i stand til å hånd­te­re mot­gang og utford­rin­ger. Det kan også være med på å øke vår til­freds­het med livet og vår evne til å nyte de gle­de­ne og mulig­he­te­ne som livet byr på.

Psykologisk trygghet by Midjorney
Psy­ko­lo­gisk trygg­het

Der­for er det vik­tig å job­be for å ska­pe en trygg og støt­ten­de atmo­sfæ­re for oss selv og for and­re. Det­te kan inklu­de­re å byg­ge posi­ti­ve og for­ut­sig­ba­re rela­sjo­ner, å ha en god kom­mu­ni­ka­sjon med de rundt oss, å sør­ge for at vi har en god balan­se mel­lom arbeid og fri­tid og å sør­ge for at vi har en god sosi­al omgangs­krets.

Det kan også være nyt­tig å foku­se­re på vår egen ind­re trygg­het ved å job­be med våre tan­ker og følel­ser, og ved å lære å hånd­te­re stress og utford­rin­ger på en posi­tiv måte. Det­te kan inklu­de­re å lære avslap­pings­tek­nik­ker, å tre­ne regel­mes­sig og å sør­ge for at vi har en god og balan­sert kost­hold.

Alt i alt er psy­ko­lo­gisk trygg­het en vik­tig fak­tor for vårt men­ta­le vel­være, og noe vi bør job­be for å ska­pe og beva­re både for oss selv og for and­re. Det­te kan bidra til å gjø­re oss mer robus­te og i stand til å tak­le livets utford­rin­ger på en mer effek­tiv måte, og gi oss en følel­se av ro og vel­være i våre omgi­vel­ser.

nb_NONorwegian