Hvordan lese WISC: VSI – Visuospatial forståelsesindeks

VSI står for Visu­ell-Spa­ti­al Indeks og er en del av WISC-tes­ten som måler bar­nets evne til å behand­le visu­ell og rom­lig infor­ma­sjon. Det­te inne­bæ­rer evnen til å orga­ni­se­re, mani­pu­le­re og tol­ke visu­el­le sti­mu­li, samt å for­stå rom­li­ge rela­sjo­ner mel­lom objek­ter.


En høy skår på VSI indi­ke­rer at bar­net har gode visu­el­le og rom­li­ge fer­dig­he­ter, noe som er vik­tig for man­ge aspek­ter av læring og hver­dags­li­vet. Dis­se fer­dig­he­te­ne er blant annet vik­ti­ge for å løse mate­ma­tis­ke pro­ble­mer, navi­ge­re i omgi­vel­ser og for­stå kom­plek­se mønst­re og dia­gram­mer.
Visuospatial forståelseindeks, ved Midjourney
Visuos­pa­ti­al for­stå­else­in­deks

Fle­re fak­to­rer kan påvir­ke VSI-skå­ren, som indi­vi­du­el­le for­skjel­ler i kog­ni­tiv utvik­ling, opp­merk­som­hets­nivå og tid­li­ge­re erfa­rin­ger med visu­el­le og rom­li­ge opp­ga­ver. For eksem­pel kan barn som har fått mer tre­ning i rom­li­ge opp­ga­ver gjen­nom lek og akti­vi­te­ter, skå­re høy­ere på VSI.

En lav skår på VSI kan indi­ke­re at bar­net har utford­rin­ger med visu­el­le og rom­li­ge fer­dig­he­ter, men det er vik­tig å hus­ke at det­te ikke gir et kom­plett bil­de av bar­nets evner. Det kan være nød­ven­dig med fle­re tes­ter for å få en nøy­ak­tig vur­de­ring av bar­nets visu­el­le og rom­li­ge fer­dig­he­ter, samt å vur­de­re and­re fak­to­rer som kan påvir­ke skå­ren.

Sam­let sett gir VSI et inn­blikk i bar­nets visu­el­le og rom­li­ge fer­dig­he­ter, men det er vik­tig å vur­de­re skå­ren i sam­men­heng med and­re tes­ter og fak­to­rer for å få en hel­het­lig for­stå­el­se av bar­nets evner.

nb_NONorwegian