Empati, Fortvilelse og Vold

Det skjer fæle ting i Midt-Østen igjen – ver­re enn på len­ge, noen sier ver­re enn noen­sin­ne.

Jeg tør ikke prø­ve meg på noen ana­ly­se av kon­flik­ten, jeg har ven­ner på beg­ge sider og øns­ker å behol­de dem. Sam­ti­dig er det vans­ke­lig å unn­gå at det duk­ker opp tan­ker rundt det­te som enkel­te kan­skje kan synes bidrar til noe. Jeg vet ikke. Vi får se.

Vi er kjent med at tøy­er man strik­ken for langt, så ryker den.  Men de fles­te strik­ker ryker med litt ver­dig­het. Vi er, såvidt jeg for­står, eni­ge om at det som har skjedd i Midt-Østen nå er mer og kan­skje noe annet enn en strikk som har røket, som Bård Lar­sen skri­ver om her.

Jeg har skre­vet noe litt i nær­he­ten av det­te en annen gang: Frels meg fra de gode. Opp­sum­mert skri­ver jeg her om hvor­dan men­nes­ker som opp­fat­ter seg selv som gode, og da sær­lig svært empa­tis­ke men­nes­ker, kan bli gru­som­me mot men­nes­ker som føler at de tru­er sin inn-grup­pe.

I tera­pi opp­le­ver jeg av og til men­nes­ker, sær­lig med ADHD, som slår i styk­ker ting.  For eksem­pel mobil­te­le­fo­ner.  Moti­va­sjo­nen er enkelt for­klart: De håper at folk vil skjøn­ne at for­tvi­lel­sen de føler som får dem til å gjø­re sån­ne ting, er dyp og stor. Dess­ver­re er det ikke det de ser.  De ser ikke: Ser du ikke hvor vondt jeg har det? Det de ser, er en tul­ling som slår i styk­ker dyre mobil­te­le­fo­ner.

Jeg ser kan­skje for meg Hamas som en klikk som

  1. er for mye i sin egen bob­le
  2. som er eni­ge om at de er det gode og at alt de gjør føl­ge­lig er godt
  3. som har lav impuls­kon­troll, kan­skje pga egne trau­mer, kan­skje for­di de opp­mun­t­rer hver­and­re til å se bort fra alter­na­ti­ver (se også punkt 2),
  4. ikke har kul­tur for å være uenig (da er man jo slem (se igjen punkt 2))
  5. og sik­kert mye som jeg har over­sett

… og som føl­ge­lig ikke har meka­nis­mer for å se at det er ingen som kom­mer til å se på det de gjør som annet enn tul­lin­ger som hals­hug­ger barn.

Ingen kan for­ut­si eller på for­hånd for­stå noe sånt. Det betyr at ingen pro­vo­ka­sjon fra fien­dens side kan for­sva­re det­te. At det er e strikk som røk, javel, men strik­ker ryker ikke på den måten. At det kan for­stås ut fra fag­psy­ko­lo­gisk kunn­skap er ikke det sam­me som å si at det er for­svar­lig, og hel­ler ikke at det er en reak­sjon som bur­de ha vært for­ut­sett. I den grad en sånn reak­sjon bur­de ha vært for­ut­sett, vil­le det vært Hamas som had­de ansvar for å orga­ni­se­re seg på en måte som gjør at de ikke fat­ter beslut­nin­ger som har sli­ke kon­se­kven­ser som det som nå har skjedd.

Det kan ten­kes, og det er en enda ver­re tan­ke, at Hamas øns­ker å opp­fat­tes som men­nes­ker som er så for­tvi­let at de gjør for­fer­de­li­ge ting i nød og despe­ra­sjon. Jeg ser på det som lite sann­syn­lig, men ikke helt umu­lig, for­di så mye gal­skap på en gang er uvan­lig. 

Jeg sier alt­så ikke her at jeg har noen for­ut­set­ning for å for­stå konflikten(e) i Midt-Østen. I den grad jeg kan sies å ta side, er det i at jeg mener det Hamas gjør nå, ikke kan for­sva­res, men at det kan bely­ses ut fra det vi kan om men­nes­ker. 

Det er men­nes­ke­lig å for­sø­ke å fin­ne for­kla­rin­ger på det ufor­ståe­lig gru­som­me, og det er det jeg gjør et for­søk på her, ut fra det lil­le jeg inn­bil­ler meg at jeg har greie på her i ver­den. Hen­sik­ten med sli­ke for­kla­rin­ger er å opp­rett­hol­de et bil­de av ver­den som noe det går an å for­stå og for­ut­si, for­di det gir trygg­het. 

 

Empati, Fortvilelse og Vold, by Midjourney
Empa­ti, For­tvi­lel­se og Vold
nb_NONorwegian