Nærhet over Distanse: Terapeutens Rolle i Møte med Klientens Følelser

Introduksjon

I en tid hvor tek­no­lo­gis­ke løs­nin­ger og stan­dar­di­ser­te meto­der blir sta­dig mer popu­læ­re i psyko­te­ra­pi, er det vik­tig å stil­le spørs­mål ved hva vi kan mis­te i den­ne pro­ses­sen. Jens Bjør­ne­boes «Bes­tia­li­te­tens tri­lo­gi» gir oss en inn­gang til å reflek­te­re over det­te. Bjør­ne­boe utfors­ker hvor­dan tek­no­lo­gi og byrå­kra­ti kan dis­tan­se­re oss fra våre gru­som­me hand­lin­ger, og på sam­me måte kan enkel­te tera­peu­tis­ke meto­der dis­tan­se­re oss fra våre kli­en­ters følel­ser.

Den Terapeutiske Relasjonen

I tera­pi er rela­sjo­nen mel­lom tera­peut og kli­ent sen­tral. Det er i den­ne rela­sjo­nen at heling ofte fin­ner sted. Meto­der som EMDR og TFT kan til­by en viss beskyt­tel­se mot emo­sjo­nell utmat­tel­se for tera­peu­ten, men de kan også risi­ke­re å mis­te noe av den men­nes­ke­li­ge kon­tak­ten og empa­ti­en som er så vik­tig i en tera­peu­tisk rela­sjon.

Fordelene ved Direkte Følelsesdeling

  1. Økt Empa­ti: Å dele følel­ser direk­te med kli­en­ten kan øke tera­peu­tens empa­ti og for­stå­el­se for kli­en­tens situa­sjon.
  2. Auten­ti­si­tet: En direk­te følel­ses­mes­sig for­bin­del­se kan føre til en mer auten­tisk rela­sjon, som igjen kan frem­me heling.
  3. Dyb­de: Det gir mulig­het for dype­re inn­sikt i kli­en­tens følel­ses­liv, noe som kan være avgjø­ren­de for effek­tiv behand­ling.

Paralleller til «Bestialitetens trilogi»

Akku­rat som Bjør­ne­boe kri­ti­se­rer sam­fun­nets tendens til å dehu­ma­ni­se­re gjen­nom tek­no­lo­gi og byrå­kra­ti, kan vi spør­re oss om vi i tera­pi­ens ver­den også risi­ke­rer å mis­te noe vesent­lig ved å ta i bruk meto­der som dis­tan­se­rer oss fra kli­en­tens følel­ser. Bjør­ne­boe peker på hvor­dan hen­ret­tel­ses­me­to­der har utvik­let seg for å dis­tan­se­re bød­de­len fra den døds­døm­te. Fra bruk av guil­lo­tin, som meka­ni­ser­te avret­tings­pro­ses­sen, til gift­sprøy­te, som gjør døds­straf­fen mer «kli­nisk», har målet vært å redu­se­re den emo­sjo­nel­le og morals­ke byr­den for utøve­ren. På en lig­nen­de måte kan tera­peu­tis­ke meto­der som EMDR og TFT betrak­tes som for­søk på å gjø­re tera­pi­pro­ses­sen mer «kli­nisk» eller «meka­nisk». Dis­se meto­de­ne kan mins­ke den emo­sjo­nel­le belast­nin­gen for tera­peu­ten ved å set­te en «tek­no­lo­gisk bar­rie­re» mel­lom tera­peut og kli­ent. Men i den­ne pro­ses­sen risi­ke­rer vi å mis­te den direk­te, emo­sjo­nel­le for­bin­del­sen som ofte er nød­ven­dig for dyp, varig heling.

Konklusjon

Det er vik­tig å ikke under­vur­de­re kraf­ten i den men­nes­ke­li­ge for­bin­del­sen i tera­peu­tisk arbeid. Som Bjør­ne­boe viser oss, kan dis­tan­se føre til dehu­ma­ni­se­ring og tap av empa­ti. I tera­pi­ens ver­den kan det­te være for­skjel­len mel­lom over­fla­disk lind­ring og dyp, varig heling.
Nærhet over Distanse: Terapeutens Rolle i Møte med Klientens Følelser, by Midjourney
Nær­het over Dis­tan­se: Tera­peu­tens Rol­le i Møte med Kli­en­tens Følel­ser
nb_NONorwegian