Akademisk Grundighet: En Studie i Integritet

Bakgrunn:

 • Ing­vild Kjer­kol, en norsk poli­ti­ker og helse­mi­nis­ter, lever­te en mas­ter­opp­ga­ve ved Nord uni­ver­si­tet i 2021.

Innholdet i Masteroppgaven:

 • Opp­ga­ven, skre­vet sam­men med Kris­tel Buan Lin­set, har tit­te­len Ledel­se i en digi­ta­li­sert hjem­me­tje­nes­te. Hvor­dan påvir­ker helse- og vel­ferds­tek­no­lo­gi leder­funk­sjo­nen i hjem­me­ba­ser­te tje­nes­ter?
 • Stu­di­en er kva­li­ta­tiv og under­sø­ker hvor­dan inn­fø­ring av helse- og vel­ferds­tek­no­lo­gi påvir­ker leder­funk­sjo­nen i hjem­me­ba­ser­te tje­nes­ter, spe­si­elt i Stjør­dal kom­mu­ne.
 • Meto­den som ble brukt for data­inn­sam­ling, var dybde­in­ter­vju­er med fire avde­lings­le­de­re i Stjør­dal kom­mu­ne.

Anklagene:

 • VG avdek­ket at Kjer­kols mas­ter­opp­ga­ve inne­hol­der tekst­lik­he­ter med and­re aka­de­mis­ke arbei­der, spe­si­elt en mas­ter­opp­ga­ve fra 2015.
 • Det ble spe­si­elt pekt på deler av opp­ga­ven som omhand­ler infor­man­ter, der teks­ten er svært lik den i mas­ter­opp­ga­ven fra 2015.
 • Jus­pro­fes­sor Fred­rik Mart­hi­nus­sen ved Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen anser det­te som svært alvor­lig og mener det kan dreie seg om forsk­nings­juks. Han argu­men­te­rer for at det er usann­syn­lig at inter­vju­ob­jek­ter i to for­skjel­li­ge stu­di­er skul­le for­mu­le­re seg iden­tisk.

Kjerkols Forsvar:

 • Kjer­kol har for­svart seg med at data­ene i hen­nes opp­ga­ve ble sam­let inn fra uni­ke infor­man­ter spe­si­fik­ke for hen­nes forsk­ning.
 • Hun har erkjent at det kun­ne vært bed­re kilde­hen­vis­nin­ger i opp­ga­ven, men avvi­ser pla­giat.
 • Nord Uni­ver­si­tet har kunn­gjort at de vil under­sø­ke saken nær­me­re.

Sakens Status:

 • Saken er under vur­de­ring av Nord Uni­ver­si­tet for å klar­leg­ge om opp­ga­ven inne­hol­der pla­giat og om forsk­nings­da­ta­ene er auten­tis­ke og rik­tig refe­rert.
 • Det er ennå ikke avklart om Kjer­kol fak­tisk gjen­nom­før­te de nevn­te inter­vju­ene eller om hun bruk­te data fra tid­li­ge­re forsk­ning uten kor­rekt hen­vis­ning.

Den­ne saken er et eksem­pel på vik­tig­he­ten av aka­de­misk integri­tet og kor­rekt kilde­bruk, og hvor­dan dis­se prin­sip­pe­ne er essen­si­el­le for tro­ver­dig­he­ten til aka­de­misk arbeid.

Prompt: Rolf Mar­vin Bøe Lind­gren
Tekst: Cha­t­G­PT
Illust­ra­sjo­ner: DALL‑E 3

 
Akademisk Grundighet: En Studie i Integritet, by DALL-E 3
Aka­de­misk Grun­dig­het: En Stu­die i Integri­tet
nb_NONorwegian