NAV fortsatt på ville veier?

NAV tren­ger fle­re ansat­te som har for­mell kom­pe­tan­se på men­nes­ker og som fak­tisk blir hørt på.

Coachenes mantra

I dis­ku­sjon med coacher, og når jeg leser hva coacher skri­ver, kom­mer det ofte fram at det som er sen­tralt i coaching er at coachen skal stil­le de ret­te spørs­må­le­ne slik at coachee selv tar egne valg og fin­ne de ret­te løs­nin­ge­ne.

Hvorfor teambyggingsaktiviteter og coaching ikke virker

Du har sik­kert opp­le­vet å ha del­tatt på et (eller fle­re) team­byg­ging-semi­na­rer hvor du har vært gjen­nom mas­se følel­ses­lad­de øvel­ser og gruppe­opp­ga­ver, og følt at du har vært gjen­nom noe skjell­set­ten­de, og at nå har du fått kraft og ener­gi til å gjø­re ting nytt og anner­le­des – men to uker sei­ne­re er alt til­ba­ke ved det gam­le og du har ikke for­and­ret deg i det hele tatt.

nb_NONorwegian