Presentasjonsangst like ille som prestasjonsangst

Hvis man mener at pre­sen­ta­sjo­ner ikke er den enes­te muli­ge måten å for­be­re­de bar­na på de sosia­le kra­ve­ne i fram­ti­da, er man ensi­dig, over­dre­vent gene­ra­li­se­ren­de, og mot at barn får sosi­al opp­læ­ring. Hil­sen Utdan­nings­for­bun­det.

nb_NONorwegian