Variasjoner over Mindfulness II: Bjørnene i skogen

Tenk deg at du bor sam­men med fami­li­en din i en lands­by ved siden av en stor skog. I sko­gen er det bjør­ner. På den and­re siden av sko­gen er det mat.

For å få tak i maten, må du gjen­nom sko­gen.

De som ikke er red­de for bjør­ne­ne, blir spist under­veis, for de pas­ser seg ikke.

De som er liv­red­de for bjør­ne­ne sul­ter i hjel for­di de ikke tør gå inn i sko­gen.

De som er akku­rat pas­se red­de for bjør­ne­ne kom­mer seg gjen­nom sko­gen og fin­ner mat. 

Con­ti­nue read­ing «Varia­sjo­ner over Mind­ful­ness II: Bjør­ne­ne i sko­gen»

Variasjoner over Mindfulness

Jeg ble utsatt for Mind­ful­ness i en tid­li­ge­re jobb da jeg job­bet sam­men med Rebek­ka Ege­land som had­de skre­vet bok om tema­et. Den har jeg ikke lest. Jeg har lest det Ste­ven C. Hayes har skre­vet, rent gene­relt, om tera­pi og Mind­ful­ness. Vel, ikke bare hva han har skre­vet. Men mye av det han og hans krets har skre­vet i det sis­te. 

Con­ti­nue read­ing «Varia­sjo­ner over Mind­ful­ness»