Statistikkskolen, kapitel 2: Veldig enkel hypotesetesting

Når jeg lærer meg ting, skri­ver jeg om det. Det hjel­per meg å ten­ke. Det gjør at jeg skri­ver mye feil, men det er greit: Det hjel­per meg å ten­ke, og blir feil påpekt, ret­ter jeg dem.

Den mest van­li­ge bru­ken av sta­ti­stikk innen sam­funns­fag, er den­ne: Er to grup­per like eller ikke? Det­te sam­sva­rer med den grunn­leg­gen­de tesen i all viten­skap: Er obser­ver­te feno­me­ner lov­mes­si­ge eller til­fel­di­ge? Blir pasi­en­ter vir­ke­lig mind­re depres­si­ve av tera­pi, og kan Såsakal­len kure­re dår­li­ge ryg­ger? I beg­ge til­fel­ler er det mulig å under­sø­ke folk etter kuren, og så under­sø­ke hvor sann­syn­lig det er at de fak­tisk ble bed­re. Ble de det, er det noen under­lig­gen­de lover bak, ble de ikke det, er de obser­ver­te resul­ta­te­ne til­fel­di­ge.

Con­ti­nue read­ing «Sta­ti­stikk­sko­len, kapi­tel 2: Vel­dig enkel hypo­tese­tes­ting»

R – gratis statistikkprogram, fullgod erstatning for SPSS

Tenk­te jeg skul­le skri­ve litt om R. SPSS er dyrt, og det er stort sett bare rike insti­tu­sjo­ner som har råd til det, R kos­ter ingen­ting i inn­kjøp, men det er litt ters­kel for å kom­me i gang. Så jeg tenk­te jeg skul­le skri­ve litt om hvor­dan man, rent prak­tisk, kom­mer i gang med å bru­ke R hvis man plut­se­lig er i en situa­sjon hvor man job­ber et sted som ikke har råd til SPSS.

Les mer …