Sensorens klagesang

Av og til er jeg sen­sor på Høg­sko­len i Akers­hus. Kur­set jeg er sen­sor i heter «Læring i Kom­plek­se Sys­te­mer.» Det er et kurs i orga­ni­sa­sjons­psy­ko­lo­gi fra (blant annet) et atferds­ana­ly­tisk per­spek­tiv. Her er noen lin­jer om hvor­dan jeg sen­su­re­rer, som bur­de kun­ne inspi­re­re den bega­ve­de men uer­far­ne leser i hvor­dan sen­sor blir a) glad og b) set­ter OK karak­ter.

Con­ti­nue read­ing «Sen­so­rens klage­sang»