Bør folk lastes for at de blir fete?

Å være til­hen­ger av libe­ral poli­tikk betyr blant annet å være til­hen­ger av at folk kan kla­re seg uten alt­for mye lover og reg­ler. Sunn­het er et dilem­ma her. Er det lurt å sto­le på at folk lever sunt bare de får nok opp­læ­ring?

Con­ti­nue read­ing «Bør folk las­tes for at de blir fete?»

Skinner mot Chomsky

B.F. SkinnerB.F. Skin­ner grunn­la den ret­nin­gen eller det per­spek­ti­vet innen psy­ko­lo­gi som kal­les atferds­ana­ly­se, og reg­nes av man­ge som det 20. århund­res mest inn­fly­tel­ses­rike psy­ko­log. Imid­ler­tid er atferds­ana­ly­sen kom­met i bety­de­lig van­ry de sis­te man­ge år. Det sies ofte at den kjen­te ling­vis­ten og sam­funns­kri­ti­ke­ren Noam Chomsky i 1959 knus­te atferds­ana­ly­sen i sin anmel­del­se av Skin­ners bok Ver­bal Beha­vior. At Chomskys kri­tikk er basert på en grunn­leg­gen­de mis­for­stå­el­se av Skin­ners bok ble ald­ri avslørt. Skyl­des det­te en svak­het i selve viten­ska­pen?

(more…)

Om følelser, hva de er godt for, og hvorfor det er lite hjelp i å snakke om dem.

Betrakt føl­gen­de:

  1. Du ser en løve. Du blir redd. Du løper.
  2. Du biter i et full­mo­dent eple. Det sma­ker godt.
  3. Du er nødt til å set­te deg på kan­ti­na sam­men med men­nes­ket du har vært betatt av siden semes­te­ret begyn­te. Du snak­ker like­vel klart mest med ved­kom­men­des atskil­lig mind­re til­rek­ken­de bord­ka­me­rat.
  4. Du får i stand en prat med en av dem, og det ender opp på et av rom­me­ne med døra låst og gar­di­ne­ne truk­ket for.
  5. Du har sam­leie og får orgas­me. Det kjen­nes godt.

Hvor­for?

Con­ti­nue read­ing «Om følel­ser, hva de er godt for, og hvor­for det er lite hjelp i å snak­ke om dem.»