Skinner mot Chomsky

B.F. SkinnerB.F. Skin­ner grunn­la den ret­nin­gen eller det per­spek­ti­vet innen psy­ko­lo­gi som kal­les atferds­ana­ly­se, og reg­nes av man­ge som det 20. århund­res mest inn­fly­tel­ses­rike psy­ko­log. Imid­ler­tid er atferds­ana­ly­sen kom­met i bety­de­lig van­ry de sis­te man­ge år. Det sies ofte at den kjen­te ling­vis­ten og sam­funns­kri­ti­ke­ren Noam Chomsky i 1959 knus­te atferds­ana­ly­sen i sin anmel­del­se av Skin­ners bok Ver­bal Beha­vior. At Chomskys kri­tikk er basert på en grunn­leg­gen­de mis­for­stå­el­se av Skin­ners bok ble ald­ri avslørt. Skyl­des det­te en svak­het i selve viten­ska­pen?

(mer…)