Hvorfor jeg vil ha IT ut av skolen

IT i sko­len kos­ter. Én lap­top pr. elev, som ser ut til å være øns­ket fra man­ge hold, kos­ter tid og pen­ger i plan­leg­ging, inn­kjøp, ved­li­ke­hold, drift, og må erstat­tes ca. hvert tred­je år for å hol­de tritt med opp­gra­de­rin­ge­ne, og det peda­go­gis­ke utbyt­tet må man reg­ne med er neg­a­tivt. Selv om ver­ken fag­pe­da­go­ge­ne eller del­ta­ker­ne i den skole­po­li­tis­ke debat­ten later til å være klar over det, er det rime­lig kjent hva som skjer med men­nes­ker når de lærer. Det betyr ikke at det er lett å vite hvor­dan man prak­tisk skal imple­men­te­re ting i klas­sen – men det er lett å vur­de­re hva som i hvert fall ikke vil vir­ke.

Con­ti­nue read­ing «Hvor­for jeg vil ha IT ut av sko­len»