Hjernevask 1: Harald Eia som populærvitenskapelig formidler

Jeg har sett førs­te epi­so­de av Hjerne­vask og er for­nøyd, selv om jeg ver­ken er sosio­bio­log eller sosio­log. Jeg er opp­tatt av for­mid­ling av viten­skap, og er fasci­nert av de som grei­er å pre­sen­te­re kom­plek­se pro­blem­stil­lin­ger på en for­ståe­lig måte. Helt nederst i det­te blogg­inn­leg­get er en link til det jeg øns­ker Eia kla­rer å for­mid­le.

Con­ti­nue read­ing «Hjerne­vask 1: Harald Eia som popu­lær­vi­ten­ska­pe­lig for­mid­ler»

Sosiobiologi: Arvelig betyr ikke uforanderlig

Harald Eia har gått tungt ut og sagt at han øns­ker å gjø­re noe med at evo­lu­sjon og gener som sam­funns­byg­gen­de kraft er under­slått i under­vis­nin­gen på Blin­dern og and­re ste­der. Det har han rett i. I det føl­gen­de vil jeg for­sø­ke å ret­te opp noen gene­rel­le mis­for­stå­el­ser som jeg reg­ner med vil pre­ge debat­ten i høst.

Con­ti­nue read­ing «Sosio­bio­lo­gi: Arve­lig betyr ikke ufor­an­der­lig»

Om følelser, hva de er godt for, og hvorfor det er lite hjelp i å snakke om dem.

Betrakt føl­gen­de:

  1. Du ser en løve. Du blir redd. Du løper.
  2. Du biter i et full­mo­dent eple. Det sma­ker godt.
  3. Du er nødt til å set­te deg på kan­ti­na sam­men med men­nes­ket du har vært betatt av siden semes­te­ret begyn­te. Du snak­ker like­vel klart mest med ved­kom­men­des atskil­lig mind­re til­rek­ken­de bord­ka­me­rat.
  4. Du får i stand en prat med en av dem, og det ender opp på et av rom­me­ne med døra låst og gar­di­ne­ne truk­ket for.
  5. Du har sam­leie og får orgas­me. Det kjen­nes godt.

Hvor­for?

Con­ti­nue read­ing «Om følel­ser, hva de er godt for, og hvor­for det er lite hjelp i å snak­ke om dem.»