Hjernevask 1: Harald Eia som populærvitenskapelig formidler

Jeg har sett førs­te epi­so­de av Hjerne­vask og er for­nøyd, selv om jeg ver­ken er sosio­bio­log eller sosio­log. Jeg er opp­tatt av for­mid­ling av viten­skap, og er fasci­nert av de som grei­er å pre­sen­te­re kom­plek­se pro­blem­stil­lin­ger på en for­ståe­lig måte. Helt nederst i det­te blogg­inn­leg­get er en link til det jeg øns­ker Eia kla­rer å […]

Sosiobiologi: Arvelig betyr ikke uforanderlig

Harald Eia har gått tungt ut og sagt at han øns­ker å gjø­re noe med at evo­lu­sjon og gener som sam­funns­byg­gen­de kraft er under­slått i under­vis­nin­gen på Blin­dern og and­re ste­der. Det har han rett i. I det føl­gen­de vil jeg for­sø­ke å ret­te opp noen gene­rel­le mis­for­stå­el­ser som jeg reg­ner med vil pre­ge debat­ten […]

nb_NONorwegian