Variasjoner over Mindfulness

Jeg ble utsatt for Mind­ful­ness i en tid­li­ge­re jobb da jeg job­bet sam­men med Rebek­ka Ege­land som had­de skre­vet bok om tema­et. Den har jeg ikke lest. Jeg har lest det Ste­ven C. Hayes har skre­vet, rent gene­relt, om tera­pi og Mind­ful­ness. Vel, ikke bare hva han har skre­vet. Men mye av det han og hans krets har skre­vet i det sis­te. 

Con­ti­nue read­ing «Varia­sjo­ner over Mind­ful­ness»