Liste over softwareprodusenter som får Mac-en til å fryse og gå ned.

Selv om jeg opp­le­ver en gjen­nomn­snitt­lig Mac som mer sta­bil og ras­ke­re enn en gjen­nom­snitt­lig PC (for ikke å snak­ke om at Mac-en gjør meg ras­ke­re enn en PC gjør), har også Mac-en sine sider. De kra­sjer og gjør uven­te­de ting, de også. Det er sær­lig én soft­ware­pro­du­sent som pla­ger vet­tet av meg. Mozil­la. Con­ti­nue read­ing «Lis­te over soft­ware­pro­du­sen­ter som får Mac-en til å fry­se og gå ned.»