Noen praktiske tips til kommende privatpraktiserende psykologer

Før jeg begyn­te som kli­ni­ker, had­de jeg job­bet fem år som hode­je­ger, og solgt mine egne opp­drag. Så jeg kan litt om salg (og hvor­for jeg ikke skal dri­ve med det), og om bedrifts­øko­no­mi.

Con­ti­nue read­ing «Noen prak­tis­ke tips til kom­men­de pri­vat­prak­ti­se­ren­de psy­ko­lo­ger»