Kristin Clemet mot kloke avgjørelser

En av grun­ne­ne til at jeg ikke er poli­ti­ker er at jeg ikke kla­rer tan­ken på å av og til måt­te være prin­si­pi­elt enig med eget par­tis dum­me avgjø­rel­ser og prin­si­pi­elt uenig med and­re par­ti­ers smar­te avgjø­rel­ser. Nå er spørs­må­let natur­lig­vis om det fak­tisk fin­nes par­ti­er med smar­te avgjø­rel­ser. Sis­te kvin­ne ut av rek­ka er Kris­tin Cle­met, som jeg fak­tisk trod­de var litt opp­vakt.

Con­ti­nue read­ing «Kris­tin Cle­met mot klo­ke avgjø­rel­ser»

Hvorfor næringslivet bør frykte FrPs kulturpolitikk

FrPs kul­tur­po­li­tikk, som enkelt går ut på at kul­tu­ren skal over­la­tes til mar­ke­det, vil bidra til utar­ming av indu­stri­en for­di de som leg­ger grunn­la­get for rik­dom­men vår tren­ger kul­tur for å hol­de seg krea­ti­ve. Ide­er kom­mer ikke av seg sjøl.

Con­ti­nue read­ing «Hvor­for nærings­li­vet bør fryk­te FrPs kul­tur­po­li­tikk»