Swahili-norsk ordbok slik programmereren ser det (eller, hvorfor jeg ikke har blogget så mye i det siste)

Folk spør av og til hvor­dan jeg har tid til å være så aktiv på net­tet, og sva­ret på det er at det har jeg jo ikke. Sær­lig ikke i det sis­te, med ny jobb og ny kjæ­res­te og ny lei­lig­het og … vel, dere skjøn­ner. Jeg har skre­vet litt nylig om IQ i Dagens Nærings­liv og vært på radio etpar gan­ger og noe grei­er … men blog­ging er det ikke blitt mye av.

I skri­ven­de stund job­ber jeg med nyes­te utga­ve av Spar­ta­cus for­lags Swa­hi­li-Norsk ord­bok. Førs­te opp­lag kom i 1997, og er utsolgt. Da bru­ke for­fat­te­ren en File­ma­ker-data­base som jeg nenn­somt pluk­ket data­ene ut av og over­sat­te til LaTeX. Den­gang bruk­te jeg Perl. Det vil jeg ikke len­ger. Den­ne gan­gen, 2. utga­ve, er det fort­satt LaTeX (Jeg synes Con­TeXt er vak­kert, men ikke vel­dig godt doku­men­tert og et beve­ge­lig mål uan­sett).

Men den­ne gan­gen bru­ker jeg et ordent­lig pro­gram­me­rings­språk. Com­mon Lisp, og imple­men­ta­sjo­nen er Clozu­re CL for MacOS. (Onde tun­ger vil ha det til at det er fle­re Lisp-omgi­vel­ser enn pro­gram­mer skre­vet i Lisp. Ikke hør på dem.)

Her er koden så langt. Vak­kert. Jeg vet hvor­dan det vil­le sett ut i Perl.

Con­ti­nue read­ing «Swa­hi­li-norsk ord­bok slik pro­gram­me­re­ren ser det (eller, hvor­for jeg ikke har blog­get så mye i det sis­te)»