R – gratis statistikkprogram, fullgod erstatning for SPSS

Tenk­te jeg skul­le skri­ve litt om R. SPSS er dyrt, og det er stort sett bare rike insti­tu­sjo­ner som har råd til det, R kos­ter ingen­ting i inn­kjøp, men det er litt ters­kel for å kom­me i gang. Så jeg tenk­te jeg skul­le skri­ve litt om hvor­dan man, rent prak­tisk, kom­mer i gang med å bru­ke R hvis man plut­se­lig er i en situa­sjon hvor man job­ber et sted som ikke har råd til SPSS.

Les mer …