Om artikkelen som skal vise at homøopatsk medisin reduserer behovet for antibiotika

Jeg ser på Gun­nar Tjom­lids artik­kel om homøo­pa­tisk forsk­ning. Alt­så om at forsk­ning som viser at homøo­pa­tisk medi­sin vir­ker, skal bru­kes for alt den er verdt, mens forsk­ning som viser at den ikke vir­ker, skyl­des begrens­nin­ger i viten­ska­pen. Men den artik­ke­len Tjom­lid skri­ver om som viser at homøo­pa­tisk medi­sin vir­ker – viser den egent­lig det? 

Con­ti­nue read­ing «Om artik­ke­len som skal vise at homøo­patsk medi­sin redu­se­rer beho­vet for anti­bio­ti­ka»

R – gratis statistikkprogram, fullgod erstatning for SPSS

Tenk­te jeg skul­le skri­ve litt om R. SPSS er dyrt, og det er stort sett bare rike insti­tu­sjo­ner som har råd til det, R kos­ter ingen­ting i inn­kjøp, men det er litt ters­kel for å kom­me i gang. Så jeg tenk­te jeg skul­le skri­ve litt om hvor­dan man, rent prak­tisk, kom­mer i gang med å bru­ke R hvis man plut­se­lig er i en situa­sjon hvor man job­ber et sted som ikke har råd til SPSS.

Les mer …