Hogan i byen

Tryk­ket i Uke­avi­sen Ledel­se 1. okto­ber 2006 Uke­avi­sen Ledel­se for­tel­ler oss i for­bin­del­se med Bob Hogans nor­ges­be­søk at per­son­lig­het har avgjø­ren­de betyd­ning for leder­skap. Det er i og for seg rik­tig, men det er det mye annet som har, også. Utdan­nel­se, for eksem­pel. Intel­li­gens har ofte stør­re betyd­ning. Nett­verk. Mar­keds­mu­lig­he­ter. Det er mye som er […]

nb_NONorwegian