Skolen belønner plikttro og nevrotiske elever

forskning.no mel­der at svens­ke­ne har gjort noe jeg har øns­ket meg len­ge – per­son­lig­hets- og IQ-tes­tet ele­ver for å fin­ne ut hvil­ke per­son­lig­hets­fak­to­rer som er rele­van­te for å få gode karak­te­rer.

Con­ti­nue read­ing «Sko­len beløn­ner plikt­tro og nev­ro­tis­ke ele­ver»