Skinner mot Chomsky

B.F. Skin­ner grunn­la den ret­nin­gen eller det per­spek­ti­vet innen psy­ko­lo­gi som kal­les atferds­ana­ly­se, og reg­nes av man­ge som det 20. århund­res mest inn­fly­tel­ses­rike psy­ko­log. Imid­ler­tid er atferds­ana­ly­sen kom­met i bety­de­lig van­ry de sis­te man­ge år. Det sies ofte at den kjen­te ling­vis­ten og sam­funns­kri­ti­ke­ren Noam Chomsky i 1959 knus­te atferds­ana­ly­sen i sin anmel­del­se av Skin­ners […]

nb_NONorwegian