PISA meg her og PISA meg der

PISA-resul­ta­te­ne viser at vi lig­ger litt under gjen­nom­snit­tet og har gjort det siden år 2000. And­re tolk­nin­ger er mind­re sann­syn­li­ge, men de kan like­vel være rik­ti­ge.

Om gyldighet og ugyldighet i personlighetstesting

Per­son­lig­hets­tes­ter blir brukt i sta­dig fle­re sam­men­hen­ger. Reak­sjo­ne­ne på bruk av sli­ke tes­ter ser ut til å ha en tendens til å variere mel­lom blank avvis­ning og ukri­tisk god­ta­gel­se. Det er natur­lig­vis for­nuf­tig å være like skep­tisk til per­son­lig­hets­tes­ting som alt annet. I den­ne artik­ke­len kom­mer jeg ikke desto mind­re kom­mer til å argu­men­te­re for […]

nb_NONorwegian