Om å lure personlighetstestene

Den­ne artik­ke­len har stått på trykk i VG ons­dag 9. mars 2005.

Toralf Qva­le ved AFI sier om per­son­lig­hets­tes­ter i VG søn­dag 30. janu­ar at «det­te er et etisk tvil­somt verk­tøy å bru­ke i en anset­tel­ses­pro­sess,» og artik­ke­len hand­ler da også om hvor­dan man kan lure anset­tel­ses­te­ste­ne.

Det er rik­tig at det går an å lure per­son­lig­hets­tes­te­ne, men de gode tes­te­ne er laget slik at de avslø­rer for­søk på å frem­stil­le seg selv i et godt lys. Enkel­te ame­ri­kans­ke fors­ke­re på per­son­lig­hets­tes­ting hev­der fak­tisk at det er så mye let­te­re å lure en inter­vju­er enn en god per­son­lig­hets­test, at de anbe­fa­ler å kut­te ut hele inter­vju­pro­ses­sen og base­re seg på tes­ter ale­ne. Det­te er det da også fir­ma­er i USA som gjør.

Å for­sø­ke å lure en per­son­lig­hets­test er selv­sagt ikke lurt. De gode tes­te­ne gir gode råd om hva en pas­ser til, som det kan være verd å ta med seg både der­som man får job­ben og der­som man ikke får den. Vel å mer­ke der­som tes­ten er utført av en kom­pe­tent test­bru­ker, for eksem­pel en psy­ko­log eller en per­son som har DNVs test­bru­ker­ser­ti­fi­kat.

For tiden, med de til­stan­de­ne som råder på test­mar­ke­det, hvor det det sta­dig bru­kes tvil­som­me tes­ter, er det fort­satt rela­tivt til­fel­dig hvem som får jobb, og det kan være en god ting. Hva gjør man imid­ler­tid i frem­ti­den der­som alle blir tes­tet med gode tes­ter? Vil vi da få en under­klas­se av uan­sett­ba­re men­nes­ker? Seriø­se rekrut­te­rings­by­rå­er tar det­te pro­ble­met på alvor og gir råd om coaching og videre­ut­vik­ling som en del av test­pro­ses­sen. Det kan være spen­nen­de å se om tes­ting i frem­ti­den får den plas­sen den for­tje­ner – som et verk­tøy til vekst og til­pas­ning – eller om de bare vil bli brukt som en utsi­lings­ma­skin.

nb_NONorwegian