Det er bare her i landet at …

Sendt som kom­men­tar til Dag­bla­det

Vi er en gjeng med intel­lek­tu­el­le (vi har vekt­tall fra Blin­dern og vi kan lese uten å beve­ge lep­pe­ne) som har und­ret oss noe over hvor­for Dag­bla­det tryk­ket kro­nik­ken Hvem er de intel­lek­tu­el­le?

Hver gang jeg sen­der en kro­nikk til Dag­bla­det får jeg beskjed om at Dag­bla­det får 100 kro­nik­ker om dagen og må gjø­re et utvalg, så dess­ver­re. Det­te er helt i orden, det jeg bren­ner for anser jeg som svært vik­tig, men grad av vikt­ghet er all­tid dis­ku­ta­belt og jeg får all­tid tryk­ket det jeg skri­ver and­re ste­der. Der­for stus­ser jeg når Dag­bla­det tryk­ker ting som jeg ikke kan fat­te at noen i Dag­bla­dets antat­te mål­grup­pe kan se på som vik­tig: Hvem er de intel­lek­tu­el­le i Stor­bri­tan­nia?

Dag­bla­det selv kan ikke ha intel­lek­tu­el­le i redak­sjo­nen. Had­de Dag­bla­det dét, had­de Dag­bla­det hatt nød­ven­dig kom­pe­tan­se til å over­set­te «oxymo­ron» til «selv­mot­si­gel­se» og «ple­onas­me» til «smør på flesk». Dag­bla­det had­de i så fall også hatt kom­pe­tan­se til å vite at alle som er inter­es­sert i artik­ke­len (og som vil­le for­ven­tet å fin­ne den i noe sma­le­re fora), vet hva de to orde­ne betyr.

For­fat­te­ren bru­ker ei inter­es­sant ven­ding av typen «det er bare her i lan­det at … ». In casu, det er bare i Stor­bri­tan­nia at de intel­lek­tu­el­le ikke tør inn­røm­me at de er det. Det er ikke sant, det er sånn i Nor­ge også. Og sik­kert i de fles­te land. Sann­syn­lig­vis også i Frank­ri­ke. I Frank­ri­ke, hvor ei avis i fjor pub­li­ser­te et inn­legg hvor det ble kla­get over den frans­ke helge­fyl­la og at fransk­menn ikke kan drik­ke sivil­sert som de gjør i and­re land. I det hele tatt kan man glatt anta at en skri­bent som bru­ker for­mu­le­rin­ger av typen det er bare her i lan­det at … ikke har pei­ling.

Er det­te Dag­bla­dets poeng? Det er i så fall litt pus­sig i og med at Dag­bla­det i så fall pub­li­se­rer en for­fat­ter som ekla­tant (slå det opp) pulve­ri­se­rer sin egen tro­ver­dig­het. En meta-oxymo­ron, så å si. Eller er det snakk om dra­ma­tisk iro­ni?

nb_NONorwegian