Cowboyer og indianere i rekrutteringsbransjen

Tryk­ket i Uke­avi­sen Ledel­se 10. novem­ber 2006.

Uke­avi­sen Ledel­se adva­rer mot cow­boy­er i rekrut­te­rings­bran­sjen. I det føl­gen­de vil vi beskri­ve hvil­ken kunn­skap vi mener en direk­tør eller HR-ansvar­lig bør vite for å vel­ge rik­tig hode­je­ger. Det er et sam­funns­mes­sig pro­blem at den­ne kunn­ska­pen ikke er mer utbredt. Det er neg­a­tivt for bedrif­ten, det er neg­a­tivt for lan­det og det er neg­a­tivt for den enkel­te som kun­ne ha ytt bed­re i en mer pas­sen­de stil­ling.

Det fin­nes meto­der for å avgjø­re hvil­ken kan­di­dat som mest sann­syn­lig vil bidra med den høy­es­te inn­tje­nin­gen. Når dis­se meto­de­ne ikke bru­kes, blir sann­syn­lig­he­ten for at rik­tig kan­di­dat blir fun­net, lav. For­skjel­len mel­lom kan­di­da­te­ne kan være stor, og hvor opp­da­tert rekrut­te­re­ren er på de meto­de­ne som fin­nes betyr mye mer i kro­ner og øre enn det som er all­ment kjent og for­stått.

Der­som ambi­sjons­ni­vå­et i fir­ma­et er at en anset­tel­se er mis­lyk­ket bare hvis den nyre­krut­ter­te er så ueg­net i job­ben at en erstat­ning må fin­nes, spil­ler det liten rol­le hvem man vel­ger: Et rekrut­te­rings­byrå med gode refe­ran­ser vil i de fles­te til­fel­ler kla­re å unn­gå å gjø­re for man­ge feil. Pro­ble­met for bedrif­ten er at det kre­ver kom­pe­tan­se som er lite kjent, selv om den er til­gjen­ge­lig, å avgjø­re hvil­ket rekrut­te­rings­byrå som behers­ker pro­ses­sen best. Det er for­skjell på folk, og det er for­skjell på hvor stor inn­tje­ning de aktu­el­le kan­di­da­te­ne sann­syn­lig­vis kan bidra med. Hva er så pro­ble­met?

Den van­ligs­te inn­ven­din­gen mot å bru­ke rekrut­te­rer er at vi kan fin­ne kan­di­da­te­ne selv. Men det kom­pe­ten­te rekrut­te­rers styr­ke er ikke å fin­ne kan­di­da­te­ne. Det er å fin­ne de bes­te kan­di­da­te­ne. En kan­di­dat er ikke enten pas­sen­de eller ikke pas­sen­de – det er for­skjell på hvem som er best egnet. De meto­de­ne byrå­et må behers­ke, er dis­se.

  1. Skal man ha den bes­te kan­di­da­ten, må man behers­ke det å set­te opp en opp­drags­be­skri­vel­se og man må kjø­re struk­tu­rer­te inter­vju­er. Gjør man ikke det, får man ikke nok infor­ma­sjon til å skil­le de bes­te fra hver­and­re. Meto­de­ne for job­bana­ly­se og inter­vju­struk­tu­re­ring er dår­lig kjent, og det er ikke man­ge som har erfa­ring i å bru­ke dem.
  2. Bruk av per­son­lig­hets­tes­ter er fort­satt ugle­sett i Nor­ge, og bruk av evne­tes­ter enda mer, selv om det er solid doku­men­tert at de øker sann­syn­lig­he­ten for å vel­ge ut den best egne­de kan­di­da­ten. DNV har gjort en solid inn­sats som gjør at nå er det rela­tivt enkelt å doku­men­te­re om man kan det­te eller ikke. De van­ligs­te argu­men­te­ne mot å bru­ke de bes­te (og dyres­te) tes­te­ne hol­der ikke vann, men man må kun­ne endel for å vite det­te.
  3. Det må være mulig å kjø­re en rask og effek­tiv pro­sess som er kva­li­tets­sik­ret. De mest attrak­ti­ve kan­di­da­te­ne har jobb og må moti­ve­res og pre­sen­te­res for stil­lin­gen, og de er i fle­re pro­ses­ser. Det er få per­so­nal­av­de­lin­ger som har tid å set­te av til den opp­følg­nin­gen som det­te kre­ver.
  4. Refe­ranse­sjekk er betryg­gen­de, men bort­imot verdi­løst der­som det ikke gjø­res rik­tig. Noen hode­je­ge­re bru­ker fem – ti minut­ter på en refe­ran­se. Refe­ranse­sjek­ken skal føl­ge en pro­sess, den skal være struk­tu­rert, og den bør ta minst 20 – 25 minut­ter.
  5. Betyd­nin­gen av nett­verk er ofte svært over­dre­vent. Når de bes­te meto­de­ne for å vel­ge ut ikke blir brukt, syn­ker ver­di­en av nett­ver­ket og kan­di­dat­til­fang dras­tisk. De bes­te kan­di­da­te­ne er hel­ler ikke nød­ven­dig­vis i nett­ver­ket (alle bedrif­ter har et nett­verk), men i nett­ver­ke­ne til de man kjen­ner, alt­så 2. ordens nett­verk. Få bedrif­ter har over­skudd til å dyr­ke nett­verk.

Argu­men­te­ne vi hører selv fra sto­re, tun­ge bedrif­ter er gans­ke avslø­ren­de. «Vi er så rekrut­te­rings­at­trak­ti­ve at vi fin­ner kan­di­da­te­ne selv» Ja vel, men hvor­dan vet dere hvem som er best for akku­rat deres bedrift, med deres bedrifts­kul­tur, deres kun­der, og deres posi­sjon i mar­ke­det? Poen­get med å bru­ke pro­fe­sjo­nel­le rekrut­te­re­re er mye stør­re enn å fin­ne kan­di­da­ter.

En hode­je­ger som hen­ven­der seg til en mulig kun­de med kan­di­da­ter eller CV-er over­la­ter den kom­pe­tanse­kre­ven­de opp­ga­ven til kun­den, og det bur­de kun­den vite og behand­le hode­je­ge­ren der­et­ter. Kun­der som kjø­per fra sli­ke fir­ma­er – som til­byr lav pris, men til gjen­gjeld en lite kva­li­tets­sik­ret pro­sess – har mye lave­re sann­syn­lig­het for å fin­ne de kan­di­da­te­ne som yter godt og blir len­ge, og de bidrar også til å hol­de liv i cow­boy­mar­ke­det.

Vår ube­skjed­ne påstand er at cow­boy­til­stan­de­ne i rekrut­te­rings­bran­sjen først og fremst skyl­des man­gel på kunn­skap i mar­ke­det. Kunn­ska­pe­ne som skal til for å avslø­re cow­boy­ene – og fjer­ne grunn­la­get deres – er til­gjen­ge­lig men på langt nær til­strek­ke­lig utbredt.

nb_NONorwegian