Sertifisering av coaching: Hva, hvorfor og hvordan:

Send som inn­legg til Uke­avi­sen Ledel­se.

Norsk Stan­dard skal hjel­pe med å lage ett ser­ti­fi­kat for coaching, og det spør­res, beti­me­lig nok, hvor godt sam­men­satt team­et som gjør job­ben er. Jeg ledet i sin tid Veri­tas’ pro­sjekt for å lage et kom­pe­tanse­ser­ti­fi­kat for bru­ke­re av arbeids­psy­ko­lo­gis­ke tes­ter og fikk noen erfa­rin­ger og gjort noen reflek­sjo­ner der som jeg tror kan være inter­es­san­te i for­hold til ser­ti­fi­se­ring av coaching-kurs og coaching-tje­nes­ter.

Essen­sen av det å lage et ordent­lig ser­ti­fi­kat er at det fin­nes buk­ker, og det fin­nes havre­sek­ker, og de skal ikke møtes. De for­skjel­li­ge aktø­re­ne må balan­se­res slik at det ald­ri er tvil om at ser­ti­fi­se­rin­gen reflek­te­rer en sam­let og uav­hen­gig inter­es­se. Kun­der vil være inter­es­sert i stren­ge krav (for å være sik­ker på å å få kva­li­tet); fag­eks­per­ter vil vite hva slags krav som er øns­ke­li­ge i en per­fekt ver­den, muli­ge å måle, men vil f.eks. kun­ne ri kjepp­hes­ter; til­by­de­re vil at kra­ve­ne skal være let­te, slik at ser­ti­fi­se­ring blir bil­lig; prak­ti­ke­re vil kun­ne vite hva som er rea­lis­tisk; etc.

Ser­ti­fi­ka­tet må være et svar på et krav fra mar­ke­det. Noe er galt, og noe blir galt, der­som det ikke er mar­ke­det som har dre­vet frem øns­ket om ser­ti­fi­se­ring. Det må lages et fag­lig utvalg som skal set­te sam­men kra­ve­ne, og det­te fag­li­ge utval­get skal være ube­talt for å unn­gå inter­esse­kon­flik­ter. Det skal bestå av et repre­sen­ta­tivt tverr­snitt av hele mar­ke­det (både til­by­de­re av tje­nes­ter, til­by­de­re av kurs, bru­ke­re, etc.). Fag­ut­val­get må set­tes sam­men slik at mar­ke­det er enig i at det er repre­sen­ta­tivt. Kla­rer man ikke dét, er ikke beho­vet for ser­ti­fi­se­ring reelt.

Det man tren­ger for å lage et ser­ti­fi­kat er a) en stan­dard hvor kra­ve­ne er for­mu­lert, b) en ser­ti­fi­se­rings­in­stans som kan avgjø­re om noe til­freds­stil­ler stan­dar­den og c) (hvis rele­vant) kurs­le­ve­ran­dø­rer. Dis­se må være uav­hen­gi­ge av hver­and­re: Ser­ti­fi­se­rings­in­stan­sen kan f.eks. ikke lage det fag­li­ge inn­hol­det og hel­ler ikke arran­ge­re kurs for­di det­te vil gå ut over tro­ver­dig­he­ten til ser­ti­fi­ka­tet.

I til­fel­let med kom­pe­tanse­ser­ti­fi­ka­tet for bru­ke­re av arbeids­psy­ko­lo­gis­ke tes­ter besto det fag­li­ge utval­get av repre­sen­tan­ter for Norsk Psy­ko­log­for­ening og pro­fes­so­rer i psy­ko­me­tri (som for­val­te­re av den fag­li­ge kom­pe­tan­sen), HR-per­soner (som repre­sen­tan­ter for bru­ke­re), test­le­ve­ran­dø­rer og rekrut­te­rings­by­rå­er (som repre­sen­tan­ter for til­by­de­re). Jeg ser for meg at for at et ser­ti­fi­kat for coacher må ha med psy­ko­lo­ger, kurs­le­ve­ran­dø­rer, coacher og typis­ke kun­der. Det­te gjel­der enten det som skal ser­ti­fi­se­res er kurs eller coacher.

Alt kan som kan ran­ge­res i godt eller dår­lig kan ser­ti­fi­se­res. Man kan ser­ti­fi­se­re pro­ses­ser (alt­så hvor­dan ting lages), man kan ser­ti­fi­se­re pro­duk­ter (alt­så ting som er laget), og man kan ser­ti­fi­se­re kom­pe­tan­se (f.eks. kunn­ska­pen til men­nes­ker som skal lage ting). Ser­ti­fi­se­ring for­ut­set­ter at man har en stan­dard og en måte å måle kon­for­mi­tet i for­hold til stan­dard (alt­så i hvil­ken grad det man øns­ker å ser­ti­fi­se­re, til­freds­stil­ler kra­ve­ne som stan­dar­den set­ter).

Hvor­dan slik ser­ti­fi­se­ring bør fore­gå er beskre­vet i en rek­ke ISO-stan­dar­der. De mest rele­van­te er ISO 45011 og ISO 45012 samt ISO 45013 som er blitt erstat­tet Av ISO 17024. Alle er skå­ret over stort sett sam­me lest (og er kor­te og greie): De er laget av men­nes­ker som har laget man­ge ser­ti­fi­ka­ter, som har støtt på alle pro­ble­me­ne som kan opp­stå i for­bin­del­se med å lage ser­ti­fi­ka­ter, og de har fun­net klo­ke løs­nin­ger som fun­ge­rer godt. Det fin­nes and­re måter å gjø­re det på, men det er dis­se jeg kjen­ner.

nb_NONorwegian