Dagens ungdom

Jeg pas­se­rer snart 40. Om under en måned er jeg 41. I den for­bin­del­se akter jeg å begyn­ne å fin­pus­se den gret­ne, over­bæ­ren­de sti­len jeg har polert sam­vit­tig­hets­fullt siden jeg ble født og vel så det.

Nå er det så mye som er galt. Word gjør at alle deler opp ord. Det blir ikke vin­ter. Ung­dom­men rei­ser seg ikke for de eld­re len­ger. Sko­le­ne våre er ver­dens dår­ligs­te. I alle land er alt anner­le­des og bed­re. Vet dere hva?

Det har vært sånn siden før dere ble født. Det har vært sånn bestan­dig. Det er ikke noe som er nytt. Hvis du begyn­ner en artik­kel med «Det er bare her i lan­det at … », vet jeg at res­ten er skre­vet av en tul­ling som ald­ri har vært i utlan­det, eller som i det mins­te ikke klar­te å få med seg noe da han var der, og nep­pe i noen and­re sam­men­hen­ger hel­ler. Så hør nøye etter, for det­te kom­mer jeg til å si man­ge gan­ger:

For­eld­re i alle land mener at skole­sys­te­met i deres land er det dår­ligs­te i ver­den. Tul­lin­ger i alle land tror at det er bare i deres land at folk ikke får lov til/ikke gjør/ikke vil/ hva det nå skal være. I Frank­ri­ke kla­ger de over den sær­frans­ke helge­fyl­la og tror at i res­ten av ver­den kla­rer folk å drik­ke mode­rat hele tida og ingen ser fyl­li­ker i gata.

De spi­ser lute­fisk og går i bunad i Sve­ri­ge også.

De har delt ord siden len­ge før Word. Det er ikke stave­kon­trol­len i Word som har skyl­da.
Det har all­tid vært dår­li­ge­re språk i aviser og media nå enn før.

De had­de gjen­g­pro­ble­mer i Oslo på fem­ti-tal­let også, len­ge før det fan­tes inn­vand­re­re. Og vi snak­ker ikke bare 1950, men også 1850, 1750, osv.
Men­nes­ker i alle land har all­tid trodd at alt er bed­re i alle and­re land og til alle and­re tider. Gil­bert and Sull­ivan skrev i 1885 om The idiot who prai­ses, in ent­hus­i­a­s­tic tone, eve­ry cen­tury but this and eve­ry coun­try but his own. Det var sik­kert noen som sa det sam­me før dem, også.

I det hele tatt er det en del ting som er kjekt å vite som det vir­ker som ung­dom­men ald­ri har visst og ald­ri kom­mer til å vite:

Data­ma­ski­nen ble fun­net opp på 1860-tal­let. Alan Turing viss­te hvor­dan en elekt­ro­nisk data­ma­skin bur­de se ut før 1930. SMS-språk var van­lig len­ge, len­ge før SMS ble fun­net opp. Alle vit­se­ne dere for­tel­ler hver­and­re er gam­le, og det er mote­ne og fri­sy­re­ne deres også. Dere kla­rer ikke engang å gjø­re opp­rør på nye måter.

Det fin­nes ingen nye ide­er.

Alt har vært sagt før.

Alt har vært gjort før.

Alt har vært sagt bed­re før.

Det aller, aller mes­te har vært gjort bed­re før, og du kom­mer ald­ri noen­sin­ne til å fin­ne opp en bed­re måte.

Men på grunn av infor­ma­sjons­tek­no­lo­gi­en (IT (det heter ikke IKT)) blir vi gret­ne, gam­le gub­ber min­net om det mye ofte­re, og vi har kla­get over det i ca. tre mil­lio­ner år.

nb_NONorwegian