Kontorkrigere

I sto­re, lyk­ke­li­ge fami­li­er krang­ler ingen, siden alle er eni­ge om alt og alle trek­ker i sam­me ret­ning. Det blir kan­skje vans­ke­lig å få end­ret noen­ting, siden alle som vil fore­slå noe nytt må være sik­re på at ingen vil være ueni­ge i for­sla­get. Men det er ikke noe pro­blem hvis det er vik­ti­ge­re å være en stor, lyk­ke­lig fami­lie enn å bli bed­re i noe. I sto­re, lyk­ke­li­ge fami­li­er tri­ves psy­ko­pa­ter og kon­flik­ter. Her er litt om hvor­for.

De fles­te har et gans­ke upre­sist for­hold til ordet «kon­flikt,» i hvert fall hvis medie­ne er noen indi­ka­tor. Det fin­nes fine ord som «sur­mu­ling», «uenig­het», «kran­gel» og «skudd­veks­ling» og «kon­flikt» er brukt om alle. Så for å hol­de ting litt pre­sist her: Det er en kon­flikt der­som det ikke skjer noen kon­struk­tiv utveks­ling mel­lom par­te­ne, enten for­di de ikke kan eller ikke vil snak­ke sam­men. Hvis de snak­ker sam­men, selv om tem­pe­ra­tu­ren er høy og de sårer hver­and­re av og til, er det uenig­het eller kran­gel. Dis­tink­sjo­nen er vik­tig for­di hvis man ikke til­la­ter uenig­het og av og til kran­gel, så øker man risi­ko­en for kon­flik­ter. Den er i hvert fall vik­tig hvis det­te fak­tisk stem­mer.

Den kon­flikt­sky leder som ser på enhver opp­he­tet menings­ut­veks­ling som noe neg­a­tivt, og løser uenig­he­ter mel­lom men­nes­ker ved å flyt­te en av dem til ei annen avde­ling, fører til at uenig­he­ter ikke blir luf­tet og at fram­skritt ikke skjer. I hvert fall ble jeg min­net på den­ne tanke­gan­gen sist jeg les­te noe klokt om at kon­flik­ter fører til nytenk­ning. Nei, kon­flik­ter gjør ikke det. Krang­ler og opp­he­te­de menings­ut­veks­lin­ger kan gjø­re det, men kjenne­teg­net på kon­flik­ter er at par­te­ne ikke snak­ker sam­men på noen kon­struk­tiv måte.

Én måte å løse kon­flik­ter på er å se på mot­par­ten som psy­ko­pat. Slik sky­ver man alt ansvar for end­ring over på mot­par­ten, som jo i så fall ikke kan end­re seg. Men «psy­ko­pat» er i bes­te fall en tvil­som dia­gno­se. Den for­svant fra manua­le­ne ei stund for­di de lær­de ikke klar­te å bli eni­ge om at de fan­tes. Den kana­dis­ke pro­fes­so­ren i psy­ko­lo­gi og for­fat­ter av en klas­si­ker om psy­ko­pa­ter, Robert Hare, klar­te egen­hen­dig å få dia­gno­sen til­ba­ke igjen, rik­tig­nok som en litt obskur under­ka­te­go­ri. Han har, basert på stu­di­er av psy­ko­pa­ter i feng­sel, kon­klu­dert med at det må være en viss andel av psy­ko­pa­ter i orga­ni­sa­sjo­ner, uten at jeg har klart å fin­ne noen viten­ska­pe­li­ge stu­di­er som under­støt­ter det­te. I Nor­ge er det lite sann­syn­lig at psy­ko­pa­ter, hvis de fin­nes, når sær­lig langt i nærings­li­vet for­di de egen­ska­pe­ne som fører til for­frem­mel­se til leder­skap går på tvers av de egen­ska­pe­ne som typisk fører til for­frem­mel­se. Hvis en psy­ko­pat når top­pen i en norsk bedrift er det grunn til å lure på hvor­dan kli­ma­et er i res­ten av bedrif­ten.

Noen lede­re har en stil som de tror er effek­tiv, men som skrem­mer folk. Hvis orga­ni­sa­sjo­nen de job­ber i skyr uenig­het, er det vel­dig lett å ten­ke at nei, hen­ne vil jeg ikke gi noen til­bake­mel­ding på sti­len sin, for hun er psy­ko­pat og psy­ko­pa­ter kan man ikke gjø­re noe med, har jeg hørt. Da syk­mel­der jeg meg hel­ler noen uker. Men man kan ikke syk­mel­de seg. Det er legen som syk­mel­der. Det man kan gjø­re, er å lære seg å gi til­bake­mel­ding på en sånn måte at mot­par­ten føler seg tatt på alvor og behand­let kon­struk­tivt. I ene­rom, med følel­se: Nå nett­opp sa du det­te, og når du gjør det, føler jeg meg sånn.

Kjen­ner noen av dere dere igjen? Tak­ler bedrif­te­ne deres uenig­het, eller feies alt under tep­pet? Hvor­dan tak­ler lede­re og mar­kan­te per­son­lig­he­ter til­bake­mel­ding på sti­len sin? Har du noen erfa­rin­ger med at å gi til­bake­mel­ding på dår­lig leder­stil ga for­bau­sen­de kon­struk­tivt resul­tat?

God jul – og vær snill med slek­ta!

nb_NONorwegian