Jeg vil kunne sensurere barneprogrammer

De kana­le­ne som sen­der bar­ne-tv er så dår­li­ge at jeg synes det bur­de være anled­ning til å avbe­stil­le dem.

Før dagen gryr, før vek­ker­klok­ka rin­ger, da er husets yngs­te TV-sla­ve på plass foran TV-en. Jeg beund­rer disil­pli­nen hans, kraf­ten det tar å kjempse seg fram til fjern­kon­trol­len for å få sett Fri­mi­nutt før det er ut i kul­da for å rek­ke fro­kost på SFO. Tål­mo­dig­he­ten min når det gjel­der nevn­te pro­gram – og and­re pro­gram­mer som går på barne­pro­gram­ka­na­le­ne (Dis­ney, Jetix, Carto­on Network) – er av et annet kali­ber.
Hanna Mon­ta­na er et pro­gram som hvor plot­tet er at let­te­re til­bake­stå­en­de barn kom­mer med kom­men­ta­rer som let­te­re til­bake­stå­en­de voks­ne opp­fat­ter som rapp­kjef­ta og vit­ti­ge (det er også et sub­plot om at hoved­per­sonen har dob­belt­liv som synge­dame i danse­band). Det går endel tid på å for­kla­re unge­ne at det ikke er vel­dig sjar­me­ren­de (enn si stra­te­gisk) å prø­ve å emu­le­re sti­len i pro­gram­me­ne, selv om de gjør så godt de kan etter fat­tig evne. «Fri­mi­nutt» hand­ler om en sko­le hvor det ikke er timer, bare fri­mi­nutt, og hvor skole­går­den har en kon­ge som de and­re unge­ne må for­hol­de seg til, f.eks. ved å snak­ke stak­ka­to på dår­lig over­satt engelsk. Jeg kun­ne sagt mer, men jeg orker ikke.

Jeg vil hel­ler si litt om over­se­tel­se­ne. Det er tyde­lig at det som fore­går av norsk over­set­tel­se av pro­gram­me­ne er rent plikt­løp – det er ingen stolt­het i den. Det for­und­rer meg litt at de som leser inn teks­te­ne ikke rea­ge­rer på at ingen snak­ker sånn som ungen på pro­gram­me­ne.

Men til poen­get! Kabel­løs­nin­ga vår gir ikke meg spe­si­elt mye kon­troll. Kana­ler fjer­nes eller skif­ter plass med jev­ne mel­lom­rom. Det er ei grunn­pak­ke jeg må ta imot enten jeg vil eller ikke. Jeg kun­ne fjer­net dem fra fjern­kon­trol­len, men unge­ne her er tek­nisk bega­ve­de. Det jeg øns­ker meg, er å kun­ne rin­ge kabel­tka­na­le­ne og si at Carto­on Network, Jetix og Dis­ney Play­house er så dårl­lig (Ikke vol­del­lig. Ikke umo­ralsk. Dår­lig) at jeg ikke vil ha dem gra­tis engang.
I mel­lom­tida trøs­ter jeg med med at unge­ne ser ut til å fore­trek­ke NRK Super.