Partnerskapsloven og barnas beste

I alt snak­ket om part­ner­skaps­lo­ven er det ingen som ten­ker på bar­na, reflek­te­rer Leif-Ivar Haa­land i Aften­pos­ten i går. Det­te er anta­ge­lig tem­me­lig nøy­ak­tig obser­vert. Beho­vet for sta­bi­li­tet i til­væ­rel­sen er ned­felt i men­nes­ke­ne, hos noen mer enn and­re, og i enkel­tes sinn rok­ker anta­ge­lig part­ner­skaps­lo­ven ved fun­da­men­ta­le fore­stil­lin­ger om hvor­dan sam­fun­net skal være. Slikt er skum­melt! Men hva vet vi om hva som er bar­nas bes­te?

Det bio­lo­gis­ke prin­sip­pet iva­re­tar for­eld­re­nes, ikke bar­nas, inter­es­ser. Det til­freds­stil­ler for­eld­res øns­ke om å ha nær til­knyt­ning til sine barn. For barn spil­ler det gene­relt liten rol­le om deres for­eld­re er slekt eller ikke, så len­ge de er øns­ket. Det spil­ler med inter­es­san­te unn­tak hel­ler ingen vel­dig stor rol­le om for­eld­re­ne er av sam­me kjønn eller ikke. At enkel­te skaf­fer seg barn av til­sva­ren­de grun­ner som de skaf­fer seg båt, bil og hund stem­mer, men det er ingen grunn til å tro at alene­for­eld­re er noen over­re­pre­sen­tert grup­pe her.

Nyere teori og forsk­ning viser at gut­ter som vokser opp med for­eld­re av sam­me kjønn ofte blir mind­re for­doms­ful­le og poli­tisk mer libe­ra­le, men har jevnt over nor­mal risi­ko for utvik­ling av pro­blem­at­ferd. Jen­ter som vokser opp med to mød­re har imid­ler­tid såpass redu­sert risi­ko for sek­su­el­le over­grep og utvik­ling av pro­blem­at­ferd at les­bis­ke bør prio­ri­te­res ved adop­sjon av jen­ter – hvis bar­nas inter­es­ser antas rele­van­te.

I lik­het med all annen forsk­ning er den aktu­el­le forsk­nin­gen man­gel­full. Avgjø­rel­ser om liv og død, som f.eks. hvil­ke sik­ker­hets­sys­te­mer som skal iverk­set­tes på skip, hvil­ke bonus­ord­nin­ger som skal inn­fø­res i bedrif­ter, hvil­ke anti­de­pre­siva som fiun­ge­rer best og hva slags peda­go­gisk opp­legg som skal gjel­de i sko­len blir fat­tet på bak­grunn av forsk­ning som ikke er mer solid. Menings­mot­stan­de­re vil ald­ri synes at en utred­ning er full­sten­dig. Det vil all­tid være behov for mer forsk­ning. Men i for­hold til hva som er nor­ma­le krav til forsk­ning bur­de vi, hvis bar­nas inter­es­ser spil­ler noen rol­le, ha satt strek for den­ne debat­ten for len­ge siden og hel­ler begynt å dis­ku­te­re hva som skal til for å sik­re opti­ma­le opp­vekt­s­vi­kår for bar­na våre, uav­hen­gig av deres for­eld­res kjønn.

nb_NONorwegian